11-20 InvulnerableswEl Departament de Benestar Social i Família, l’Obra Social “la Caixa”, la Fundació del FC Barcelona i la Fundació Rosa Oriol estan impulsant un programa pilot de lluita contra la pobresa, amb la voluntat d’iniciar el camí que marquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats en l’Agenda 2030 de l’Assemblea General de Nacions Unides pel que fa a l’eradicació de la pobresa.

L’objectiu és desenvolupar un paquet de mesures d’inversió social amb fort impacte territorial, que s’iniciarà a Figueres, Manlleu, Lloret de Mar, Manresa, El Vendrell, Tortosa, i el barri de la Mariola, a Lleida. El programa neix arran de diverses trobades que es van iniciar el passat mes d’abril, quan es van reunir la vicepresidenta del Govern i titular de Benestar Social i Família, Neus Munté, i la monja dominica sor Lucía Caram, i es va detectar la necessitat de sumar esforços per lluitar contra la xacra de la pobresa, amb la implicació i la responsabilitat de tothom.

El programa pilot es dirigeix als infants i les seves famílies que viuen en un context de màxima vulnerabilitat. Aquesta intervenció haurà de donar resposta a les necessitats bàsiques no cobertes, tot oferint acompanyament i suport integral a la família, i orientació a pares i mares.

Per portar-lo a terme, s’han triat 7 territoris d’acord amb l’equilibri territorial i en funció dels resultats dels Indicadors territorials del risc de pobresa i exclusió social, presentats el passat mes d’octubre pel Departament de Benestar Social i Família i l’Institut d’Estadística de Catalunya: indicadors de renda, de desocupació, de protecció social i de demografia. Els 7 territoris seleccionats són: Figueres, Manlleu, Lloret de Mar, Manresa, El Vendrell, Tortosa, i el barri de la Mariola, a Lleida.

L’òrgan de funcionament serà la Comissió Institucional, i la seva funció serà establir les línies de treball del programa pilot. Per portar a terme el projecte en el territori, es crearà una xarxa local d’atenció a la infància en situació de vulnerabilitat i a les seves famílies, formada per un ampli parteneriat públic/privat, i que donarà lloc a la Taula de coordinació tècnica d’infància i família, on es crearà i es consensuarà la metodologia de treball participatiu, que determinarà: les dinàmiques de treball de la pròpia taula, els criteris de selecció de les famílies que s’atendran, el mapa de recursos del territori dels que es disposa per atendre els infants i les seves famílies, i els indicadors i criteris d’avaluació.

En un context de risc d’una societat més polaritzada i dual, la col·laboració público-privada esdevé un element clau per donar resposta a les necessitats que es manifesten, sent conscients de la complexitat del fenomen de la pobresa, entès com un problema que cal abordar amb mesures que cerquin l’equilibri entre les estratègies de caràcter pal·liatiu i les estructurals, amb intervencions tranversals i amb actuacions coordinades amb la resta d’agents implicats.

Ø      El Departament de Benestar Social i Família posarà a disposició del projecte pilot el conjunt de recursos i serveis que inverteix en el territori, d’acord amb els objectius de lluita contra la pobresa i de suport a la infància i la família.

Ø      Els ens locals, igual que el Departament, també posaran a disposició del projecte els recursos i serveis amb que compten per assolir els mateixos objectius de lluita contra la pobresa.

Ø      L’Obra Social “la Caixa” posarà a disposició dels territoris pilot els programes Incorpora i CaixaProinfància. Els dos programes es desenvolupen a través d’entitats del tercer sector.

Ø      La Fundació FC Barcelona posarà a disposició dels territoris pilot els programes FutbolNet i Barçakids. Els dos programes promouen el treball en valors a través de l’esport per facilitar la inclusió a la societat i el desenvolupament personal dels participants.

Ø      La Fundació Rosa Oriol, que dirigeix Sor Lucía Caram, aportarà l’experiència acumulada de treballar per donar resposta a les persones i col·lectius en risc d’exclusió social.

La Comissió de Seguiment, formada per representants de les diferents entitats i institucions participants, realitzarà una reunió d’avaluació anual a cada territori i una reunió d’avaluació global del projecte pilot.

Campanya a les xarxes

 “#INVULNERABLES, Programa de lluita contra la pobresa” comptarà amb el suport d’una campanya per donar-lo a conèixer. S’englobarà sota el paraigües del hashtag que forma part del nom d’aquest programa, amb el que es vol transmetre la suma d’esforços i el compromís per a combatre les desigualtats i garantir oportunitats a aquelles famílies amb infants que viuen en situació de vulnerabilitat.©2019 Ajuntament del Vendrell