11-12 rp valoracio fira1 250L’última Fira de Santa Teresa del Vendrell ha deixat uns resultats positius, segons es desprèn de l'estudi de nombre de visitants i volum de negoci encarregat per la Regidoria de Promoció Econòmica.

Els objectius principals de l'estudi és fer una anàlisi qualitativa i quantitativa de la Fira mitjançant una escala actitudinal referida als factors: vendes, públic, organització, dates, horaris i distribució dels estands. La mostra sobre la qual s'han analitzat les variables estudiades correspon a un total de 259 visitants i 91 expositors. També s’analitzen altres factors relacionats amb el nombre de visitants, la despesa dels expositors, import de les vendes, satisfacció, intenció de tornada i propostes de millora.


Com a dades més significatives destaquen que: el 45,2% de la mostra estudiada correspon a ciutadans que viuen al Vendrell, el 75% treballen i el 40,2% tenen uns ingressos familiars entre els 1.500 i els 3.000 euros mensuals.


Així mateix, la Fira de Santa Teresa és un esdeveniment important en el calendari del Vendrell i comarca, ja que el 72,2% dels entrevistats la coneixen d'edicions anteriors. En l'apartat mobilitat destaca que, en un 60,2% dels casos, el mitjà de transport més habitual dels visitants, des de les seves residències fins als espais d'exhibició, ha estat el cotxe particular.


Quant a les compres, les més destacades són, amb una important diferència de la resta, les d'alimentació (62,9%) i del MostraVi (43,2%). La despesa mitjana per família ha estat de 48,47€ (exclòs automoció), desglossat en: 19,21€ de mitjana per persona, 22,82€ de despesa mitjana en el comerç de la zona i 12,67€ en restauració, i els residents del municipi són els que tenen una despesa superior (55,18€). Del total de visitants de la Fira, un 58% han fet consumicions en els locals de restauració de la zona, un 18% han comprat en els comerços locals i un el 50,6% és probable que comprin en un futur algun dels productes exposats.


El càlcul dels visitants s’ha realitzat a partir de fotografia aèria per comptar persones i de la superfície en m2 dels espais d’exposició. El resultat dóna una valor mitjà de 36.000 visitants. Si a aquest total de persones li multipliquem la despesa mitjana obtenim un valor de 1.190.000 euros de despesa total entre Fira (707 mil), comerços locals (175 mil) i restauració (270 mil). Aquest valor s’aproxima al de l’enquesta sobre el volum de negoci feta als expositors, de 880 mil euros.  


Pel que fa a la informació referent als expositors, els sector d'activitat d'equipament de la llar és el que té més representació (23,1%) i, del total, la mitjana d'anys participant en la Fira és de vuit. El 66% dels participants manifesten estar satisfets amb els resultats obtinguts, destacant l'organització i l'assistència de públic. També es valoren positivament les dates i els horaris.


En la valoració de les vendes també es recullen dades positives del 70% de les empreses representades. La mitjana de facturació que reporten els expositors és de 9.710 €, encara que aquesta dada està molt condicionada per l’automoció, entre els altres sectors la mitjana és de: alimentació (4.800€), MostraVí (4.100€), llar (6.900€). A més de la facturació, el 25% dels expositors de gairebé tots els sectors expressen que l'objectiu principal de la participació és, principalment, l'exposició dels productes. Els expositors més satisfets amb els resultats aconseguits corresponen als sectors del MostraVi (71,4%) i Llar (66,7%). El 76% d'ells tenen la intenció de tornar l'any vinent.


El regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, valora que: “la Fira de Santa Teresa continua sent un dels esdeveniments senyalats del municipi, amb una bona participació i valoració, però necessitem construir una proposta més ambiciosa perquè sigui atractiva a escala regional”.©2019 Ajuntament del Vendrell