10-27 plewEl Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar ahir, de forma provisional, les ordenances fiscals per a l’any 2016, que són el pas previ a l’elaboració del pressupost de l’any vinent. Un pressupost, que segons l’alcalde, “ha de tenir un marcat caràcter social alhora que ha de contribuir a la recuperació econòmica del Vendrell”.

Martí Carnicer va explicar que les millores introduïdes en la gestió municipal haurien permès finançar les noves propostes per a l’any 2016 sense necessitat d’incrementar els tributs municipals, però això no ha estat possible per diverses variacions de la normativa estatal. En concret, per la reducció de la participació en els tributs de l’Estat, per l’increment d’un 1% del sou dels funcionaris previst en els pressupostos de l’Estat, a més del retorn que s’ha de fer del 50% de la paga extra de Nadal del 2012 que se’ls va suprimir. Tot plegat suposarà un desequilibri no previst d’un milió d’euros. Per fer-hi front, el govern proposa un augment molt moderat dels tributs (d’un 1% per a una família tipus); una compensació amb mesures de caràcter social que millorin la situació de les rendes baixes; un major control de la despesa i oferir suport a l’activitat econòmica en el marc de les competències municipals.

En concret, l’Impost de Béns Immobles tindrà un augment de l’1,8%, passant del tipus de gravamen actual de l’1,09% a l’1,11%. Aquest augment està per sota del previst en el Pla d’Ajust, que era del 3%, i no contempla tampoc l’augment del valor cadastral que l’Ajuntament ha decidit no sol·licitar per tercer any consecutiu.

Cal dir també que en el pressupost del 2016 el govern preveurà un programa de subvencions de l’IBI per a les rendes baixes, després de tenir en compte les propostes de diversos grups municipals.

Pel que fa a la taxa de l’aigua, aquesta quedarà congelada, ja que finalment, i després de negociacions amb la resta de grups, no s’aplicarà l’increment del 0,8% previst, malgrat ser un augment autoritzat per la comissió de preus i que hagués generat uns 40.000 € addicionals. En canvi, les ordenances de l’any 2016 incorporaran una nova tarifa per a comunitats de veïns.

La taxa de clavegueram també quedarà congelada, ja que tampoc s’hi aplicarà l’increment previst del 0,8%.

Així, els tributs pagats per una família mitjana del Vendrell l’any 2016, amb habitatge de propietat, seran un 1% més que els pagats enguany: dels 735,69 euros del 2015 es passarà als 743,25€ l’any vinent.

Comparant la pressió fiscal amb altres municipis de l’entorn, com Calafell, Cunit, Cambrils, Salou, Vilafranca, Vilanova, Vila-seca i Sitges, els tributs que paga una família al Vendrell segueixen sent un 10% inferior respecta a la mitjana d’aquests municipis.

L’aprovació provisional de les ordenances es va fer per majoria simple, amb 9 vots a favor (PSC, CiU, ERC), 5 en contra (PxC, SP) i 7 abstencions (C’S, SSP i PP).

En aquest punt, es van passar a debat i votació diverses esmenes, que els grups havien presentat prèviament com a propostes. En concret, les esmenes de Som Poble presentades a les ordenances van quedat rebutjades per 10 abstencions (PxC, C’S, SSP, PP), 9 en contra (PSC, CiU, ERC) i 2 a favor (SP).

L’esmena de PxC per tal de deixar sense efecte l’aplicació del cobrament de la taxa de gual va quedar desestimada per 9 abstencions (C’S, SSP, SP, PP), 9 contra (PSC, CiU, ERC) i 3 a favor (PxC).

D’altra banda, l’esmena del Partit Popular de modificació de l’ordenança fiscal relativa a la reducció de la taxa de taules i cadires es va incorporar a la proposta del govern. En canvi, el PP va decidir retirar la seva proposta sobre la congelació de l’IBI.

 

Les ordenances inclouen diverses propostes amb efectes socials

Les ordenances inclouran diverses propostes de caràcter social: a banda del programa pressupostari de subvenció de l’IBI a les rendes baixes, es modularan les bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses o monoparentals segons la renda; es limitaran les bonificacions de les plusvàlues per a familiars de primer grau segons el valor cadastral i s’inclourà una tarifa més avantatjosa per a les comunitats de veïns en el subministrament d’aigua.

Les ordenances promouran també la incentivació de l’activitat econòmica

El govern també incorporen diverses propostes per reactivar l’activitat econòmica: bonificar la tarifa de l’Impost de construccions (ICIO) en un 50% per a les rehabilitacions; bonificar el 90% de l’IBI durant tres anys per a les noves construccions destinades a activitats econòmiques i diferenciar les taxes per activitats econòmiques segons la dimensió dels establiments reduint l’import per a les de menor superfície.

 

En un altre àmbit de temes, el Ple d’aquest dimarts va aprovar les al·legacions presentades a l’estudi informatiu del projecte de connexió de la xarxa convencional amb la LAV Madrid-Barcelona que recullen l’opinió favorable a la construcció d’un intercanviador a l’Arboç del Penedès. Aquest punt va rebre 17 vots a favor (PSC, CiU, PxC, C’s, SSP, PP), 1 abstenció (Eva Mata, ERC) i 3 vots en contra (SP i Josep Marrasé, d’ERC).

Mocions i propostes de resolució

En l’apartat de mocions i propostes, Plataforma per Catalunya va presentar una proposta per tal de dotar de mitjans econòmics a les entitats protectores d’animals a la vila del Vendrell per al bon desenvolupament de les seves tasques. Retirant el 2n punt de la proposta, aquesta va quedar aprovada per 19 vots a favor (PSC, CiU, ERC, C’S, PxC, SSP, PP) i 2 abstencions (SP).

Una altra proposta aprovada va ser la presentada pel grup de Ciutadans de creació d’una comissió d’estudi de les taxes de brosses comercials amb la finalitat d’obtenir unes dades reals que permetin elaborar un barem actualitzat on es pugui basar el nou criteri d’aplicació de taxes. Aquesta ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, C’S, PxC, PP) i 4 abstencions (SSP i SP).

D’altra banda, el grup de Som Poble va presentar una proposta de resolució en relació a la transparència de les retribucions dels càrrecs polítics demanant que al web es publiqués cada més l’import total brut i net ingressat pels regidors de l’Ajuntament del Vendrell i desglossat per conceptes. Finalment, el govern va presentar una esmena, que es va aprovar per unanimitat, que acorda complementar la informació existent a la web municipal sobre les retribucions anuals dels regidors amb un apartat on es publiqui anualment la liquidació de les retribucions realment percebudes detallant els diferents conceptes de forma desglossada i especificant la procedència de cada quantitat.

El grup de Som Poble va presentar també una moció per reclamar el pagament de l’IBI en béns immobles de l’església catòlica o de qualsevol altre confessió religiosa. Finalment, es va aprovar un text alternatiu del govern que insta al Govern espanyol a suprimir les exempcions de l’IBI per tots els edificis propietat de l’Església catòlica o de qualsevol comunitat religiosa que no estigui destinat al culte o accions socials. L’esmena va quedar aprovada per 17 vots a favor (PSC, CiU, ERC, 2 C’s, SSP, PP, SP), 3 en contra (PxC) i una abstenció (Mar Negro, C’s).

El grup municipal de Som Poble també va presentar una moció per proposar la constitució d’un organisme d’estudi, control i seguiment dels serveis municipals gestionats de forma indirecta. Aquesta va quedar rebutjada per 12 vots en contra (PSC, CiU, ERC, PxC), 6 a favor (SSP, SP i PP) i 3 abstencions (C’s).

Esquerra Republicana va presentar una moció per donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya de creació de la prestació “Garantia + 55” per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

També ERC va presentar una moció amb motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys, en què, entra altres, s’insta el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al Companys, així com realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat. El punt va quedar aprovat per 13 vots a favor (PSC, CiU, ERC, SSP i SP) i 8 en contra (PxC, PP i C’s).

El grup municipal de Sí Se Puede El Vendrell va presentar una moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres, que es va aprovar per unanimitat de tots els grups del consistori.

El Ple també va donar compte del decret per conferir al regidor Josep Mercadé la delegació del Pla de Barris i va aprovar la constitució de la Comissió de Delimitació Territorial de l’Ajuntament del Vendrell (19 favor: PSC, CiU, ERC, C’S, PxC, SSP i PP i 2 abstencions: SP)

pdf Ordenances fiscals El Vendrell 2016©2019 Ajuntament del Vendrell