ajuntamentL'Ajuntament del Vendrell està treballant en la redacció del protocol obligat de comunicació als Serveis Socials com a pas previ a la concessió dels ajuts necessaris que estableix l'article 6.2 de la llei 24/2015 de 29 de juliol, amb la intenció de donar compliment a l'obligació que estableix la mateixa llei per a les administracions públiques de garantir el dret d'accés als subministraments bàsics d'aigua potable, gas i electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial mentre duri aquesta situació.
El protocol regularà quins requisits han de cumplir les persones beneficiàries, les seves obligacions, criteris d'atorgament i valoracions de caire econòmic i social que caldrà tenir en compte. Es preveu que en un  termini de 48/72 hores estarà aprovat aquest protocol.


©2019 Ajuntament del Vendrell