10-01 ple 250El Ple ordinari d’aquest dijous va aprovar per 14 vots a favor (PSC, CiU, ERC, C’S, PP) i 7 en contra (PxC, SSP i SP) una modificació de crèdits per un valor total d’1.430.118,18 euros de la què destaca la destinació de 459.785,82 euros a la reducció de l’endeutament de l’Ajuntament del Vendrell.

Això és possible atès que, a l’hora de fer el pressupost del 2015, s’havia previst una despesa en amortització i interessos del préstec per a pagament de proveïdors que, finalment, no s’ha produït. I és que al febrer del 2015 el Ministeri d’Economia va decretar que durant aquest any no s’havia d’amortitzar ni pagar interessos sobre aquest crèdit.

D’altra banda, el Ministeri d’Indústria va reclamar el retorn d’una part del préstec de 6 milions d’euros dels fons FOMIT destinat a la rehabilitació i ampliació de la Casa Museu Àngel Guimerà, al Pla de Barris i a la renovació dels accessos a Sant Salvador i de l’avinguda de la Generalitat de Coma-ruga. Com que, per una banda, una part de les obres a la Casa Museu Àngel Guimerà han estat finançades per aportacions d’altres administracions i, per una altra banda, no s’ha executat la millora de l’entrada de Sant Salvador, la qual encara s’està dissenyant amb la Diputació, i considerant que es tracta d’una operació que no permet utilitzar els fons per a altres inversions que no siguin les previstes inicialment, s’efectua una amortització anticipada d’uns 2 milions d’euros de l’esmentat préstec. Per tant, es destinarà la baixa de crèdit destinada a interessos per pagar una part d’aquesta amortització, amb la qual cosa es reduirà el deute amb 459.785,82 més del que estava previst en l’exercici del 2015.

També cal posar de relleu que, amb les baixes de crèdit en altres partides, es preveu destinar 150.000 euros per al projecte de millora del pavelló del Club d’Esports Vendrell, que serà seu de l’handbol femení dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 i el cost de les obres es cobreix amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.

El Vendrell es declara territori d’acollida als refugiats

Un altre dels punts rellevants del ple d’aquest dijous va ser l’aprovació d’una moció presentada conjuntament pels grups municipals del PSC, CiU, C’s, SP, ERC, SSP i PP de recolzament als refugiats, que ha quedat aprovada per 18 vots a favor i 3 en contra (PxC).

En concret, el text de la moció explica que amb la preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals, i atès que tant l’Ajuntament del Vendrell com la societat civil vendrellenca està sensibilitzada i que sempre s’ha caracteritzat per col·laborar solidàriament en les causes humanitàries, s’insta als governs espanyol i de la Generalitat de Catalunya a prendre les mesures corresponents segons les seves competències per donar resposta a la situació dels refugiats.

En concret, els acords aprovats contemplen que el Vendrell s’ofereix com a territori d’acollida; que s’elaborarà un pla d'acollida municipal per definir quin suport pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants i convocar les entitats i associacions vendrellenques per tal de crear una xarxa solidària oberta als veïns que hi vulguin participar per atendre aquesta crisi; donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil, i formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors per tal de tenir una veu conjunta que faci d’interlocutori amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

 

No adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència

 

Pel que fa la moció presentada per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) per part de CDC i ERC (SP n’havia presentat una altra en el mateix sentit que finalment es va retirar de l’ordre del dia per coincidir plenament en els acords), aquesta va quedar rebutjada per 9 vots a favor (CiU, ERC, SP, 2 PSC: Rafel Gosálvez i Camil·la Barnadas), 10 en contra (C’s, PP, SSP, PxC) i 2 abstencions (Kenneth Martínez i Martí Carnicer del PSC). El grup PSC va donar llibertat de vot als seus regidors.

En relació al moment polític que viu actualment Catalunya, el Ple va ratificar la moció presentada pels grups del PSC, CiU i ERC, aprovada en sessió plenària el 25 de febrer de 2014, en relació al suport al procés per a una consulta a Catalunya. Tot i que la consulta a la què es feia referència es va celebrar el 9 de novembre del 2014, el govern, en els compromisos pel mandat 2015-2019, tenia inclòs el de ratificar aquesta moció per ple. El punt va quedar aprovat per 11 vots a favor (PSC, CiU, ERC, SSP), 8 en contra (C’S, PxC i PP) i 2 abstencions (SP).

Altres acords del Ple

El ple va incloure també diversos punts relatius a l’organització de diversos organismes municipals i d’altres institucions. En concret, el ple va fer l’assabentament del nomenament dels presidents dels patronats i consells municipals, comissions informatives així com de la delegació en la Junta de Govern Local de la imposició de sancions amb relació a les competències municipals.

També van quedar designats els representants de l’Ajuntament per formar part del Comitè d’avaluació i seguiment del Pla de Barris (unanimitat); del Consorci per a la Normalització Lingüística (19 favor i 2 abstencions de SP), del Consorci de les Viles Termals i de la Fundació privada Inform (17 favor i 4 abstencions de SSP i SP).

Així mateix, el Ple també va aprovar, en aquest cas per unanimitat, la modificació dels estatuts de la Societat El Vendrell Comunicació SLM per tal d’adequar-los a la nova composició del consistori i assegurar la representativitat de tots els grups polítics.

En aquesta mateixa línia, la sessió de ple també va acordar la modificació de la Mesa de contractació del ple de condicions econòmiques, administratives i tècniques per a la selecció del soci privat per a l’empresa mixta de gestió de l’aigua. El punt va comptar amb 14 vots a favor i 7 en contra (SP, SSP i PXC).

A més, el ple també va aprovar la modificació dels estatuts de la societat municipal Prosceni amb l’objectiu d’ampliar la seva activitat. En concret, perquè pugui fer-se càrrec de l’organització, difusió, promoció i conservació de les festes tradicionals pròpies del municipi i de les activitats relacionades amb la cultura popular. El punt es va aprovar amb 17 vots a favor i 2 abstencions (SP).

El ple d’aquest dijous també va ratificar, per unanimitat, l’aprovació de la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.

En un altre àmbit, el ple també va ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local relatiu a les festes locals. En concret, es va acordar que, a partir de l’any 2016, el Vendrell farà els dos dies de festa local per la Festa Major, en lloc de fer un dia per la Festa Major i un altre dia durant la Fira de Santa Teresa. Així, l’any que ve, els dies 26 i 27 de juliol seran els festius.

El ple també va ratificar un acord de Junta de Govern per prorrogar l’addenda al contracte de gestió dels serveis de les piscines municipals cobertes del Vendrell entre l’Ajuntament i Aqualia. El punt va quedar aprovat per 14 vots a favor i 7 en contra (PxC, SSP i SP).

D’altra banda, el ple va aprovar revocar la liquidació de la taxa de guals corresponent a l’exercici 2012 de l’aparcament municipal de la plaça Pep Jai i el reintegrament a favor de l’empresa concessionària Parven 93 SL. L’alcalde va explicar que al 2012 es va cobrar la taxa ja que l’empresa concessionària no paga el cànon, però Parven va recórrer als tribunals i aquests els han donat la raó en considerar que el fet rellevant és que es tracta d’una concessió. En conseqüència de la sentència l’Ajuntament haurà de pagar 25.100 € a Parven, una xifra que ve generada per les 300 places d’aparcaments de la Plaça Pep Jai. El punt va quedar aprovat per 17 vots a favor i 4 abstencions (SSP i SP).

D’altra banda, el ple d’aquest dijous va aprovar el compte general de l’exercici 2014 que inclou el de la Corporació, el dels Organismes Autònoms i el de les Societats Municipals (11 favor: PSC, CiU, ERC, PP i 7 abstencions: C’s, SSP,SP). També es va aprovar la rectificació de l’inventari de l’any 2014 (11 favor: PSC, CiU, ERC i PP i 10 abstencions: C’S, SSP,PxC i SP).

Mocions i propostes de resolució

La proposta de resolució presentada pel grup municipal Sí se puede El Vendrell pel rebuig a l’acord comercial d’Associació transatlàntica per al comerç i la inversió, conegut com a TTIP, ha quedat aprovada per 7 vots a favor (PxC, SSP i SP) i 14 abstencions (PSC, CiU, ERC, C’S, PP).

SSP també ha presentat al Ple una proposta de resolució per destinar més recursos a serveis socials municipals. El PP ha presentat una esmena, que finalment ha quedat aprovada per unanimitat.

De la seva banda, el Partit Popular ha presentat una moció per crear un comitè auditor ciutadà per al control directe de les polítiques municipals, que ha quedat aprovada amb algunes modificacions per 18 vots a favor i 3 en contra (PxC).

La moció presentada pel grup municipal de Som Poble per a l’absolució dels 3 estudiants del Vendrell detinguts durant la vaga general del 29 de març de 2012, amb text alternatiu presentat pel govern, va quedar aprovada per unanimitat.

D’altra banda, la moció presentada pel grup municipal de Som Poble per l’impuls d’una auditoria ciutadana del deute va quedar rebutjada per 6 vots a favor (SSP, SP i PP), 11 en contra (PSC, CIU, ERC i PxC) i 3 abstencions (C’S).

Per a més informació: Àrea de Comunicació. Tel.: 977 16 64 62©2019 Ajuntament del Vendrell