07-21 Ple cartipàs2wEl Ple extraordinari de dimarts també va aprovar les retribucions i assistències dels regidors i regidores i les assignacions als grups polítics municipals. L’alcalde ha explicat que s’ha presentat la mateixa proposta que l’any 2011, quan a causa de la situació econòmica i complint amb el compromís del govern d'aplicar mesures d'austeritat econòmica en la gestió municipal, les retribucions es van reduir en un 20%. Una disminució que se sumava a la reducció del 15% feta feia uns mesos.

Martí Carnicer també ha destacat el fet que atesa la composició de l’Ajuntament d’aquest mandat, amb tres grups al govern i cinc grups a l’oposició, la partida de retribucions registrarà una reducció anual d’entre un 25 i un 30%, aproximadament uns 200.000 euros, respecte la de la passada legislatura.

 

En concret, pel què fa a les retribucions el Ple ha aprovat que queda establert que els membres de la corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva percebran una retribució de 46.000 euros, mentre que l'alcalde podria percebre una retribució de regidor amb dedicació exclusiva incrementada en un 15%. Els membres de la corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran una retribució proporcional al temps de dedicació, a calcular sobre la que correspon a un regidor amb dedicació exclusiva. Aquesta serà entre el 90% i el 50% del sou d'un regidor amb dedicació exclusiva.

Per als membres de la Corporació que no estiguin en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats queda fixada de la següent manera: per assistència a les sessions del ple i junta de govern, 320 euros/sessió; per assistència a les sessions de les Comissions informatives, 240 euros/sessió; per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels organismes autònoms municipals, dels Consells municipals i de les empreses de capital íntegrament municipal, 240 euros/ sessió.

Aquestes assistències tindran com a sostre, pels regidors que formin part de la junta de govern local: un 50% del sou d'un regidor en dedicació exclusiva. Pels regidors que formin part de la junta de portaveus: un 40% del sou d'un regidor amb dedicació exclusiva. Per la resta de regidors: un 25% del sou d'un regidor amb dedicació exclusiva.

 

També s’estableix a favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització de 1.000 euros anuals, addicionada amb la quantitat de 200 euros per regidor i mes per les despeses realitzades en el desenvolupament de les seves funcions.

El punt va quedar aprovat per 14 vots a favor (PSC, CiU, ERC, C’s, PP) i 7 en contra (PxC, SSP, i SP). Van quedar rebutjades l’esmena de PxC i les propostes de SP.©2019 Ajuntament del Vendrell