elvendrell 2008 webDins del marc del Procediment de Regulació Cadastral 2013-2016 que ha engegat la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, durant el segon semestre de 2015 es faran els treballs de camp a la totalitat del municipi del Vendrell per part d’una empresa contractada per la Direcció General del Cadastre.

Es tracta de la incorporació al cadastre immobiliari de béns immobles, tant urbans com rústecs amb construcció, dels que el titular no hagi complert l’obligació de declarar-ne l’alteració.

L’Ajuntament del Vendrell posa a disposició dels ciutadans el Departament de Cadastre (tel. 977 16 64 11) per a qualsevol consulta o aclariment relatius a aquest procediment.©2019 Ajuntament del Vendrell