03-10 ple 250El govern ha donat compte al Ple de la liquidació del Pressupost 2014. En paraules de l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, aquesta s'ha tancat amb un balanç positiu i permet veure com es consolida la millora de la situació econòmica de l'Ajuntament del Vendrell duta a terme en aquest mandat.

Segons el batlle, mantenint una pressió fiscal inferior a la mitjana en relació a poblacions similars, s'ha aconseguit disminuir substancialment la despesa, la qual cosa ha permès reduir el deute i seguir millorant el termini mitjà de pagament a proveïdors.

Pel què fa als ingressos, la liquidació del 2014 posa de relleu que els drets liquidats, 45,29 milions d'euros(M€) són pràcticament idèntics als pressupostats (45,71M€). També evidencia que la recaptació total, sense incloure les transferències de la Generalitat, s'ha incrementat un 3,9%, atès que la morositat ha baixat lleugerament.

Respecte a la despesa, s'ha pogut reduir les obligacions reconegudes (44,38M€) en un 3% respecte a les previstes (45,71M€). L'alcalde ha explicat que el total millora per l'efecte de la pròrroga de l'amortització de l'operació de crèdit per al pagament a proveïdors.

En resum, el resultat de la liquidació del 2014 és positiu per més d'un milió d'euros. El romanent disponible augmenta un 7% respecte l'any anterior, sent de 400.000 €.

Un altre dels aspectes rellevants que s'ha posat de manifest en l'explicació d'aquest punt fa referència a la pressió fiscal. Des del govern s'ha destacat que, tot i l'ajustament en taxes i impostos, la pressió fiscal al Vendrell es manté per sota en relació a altres poblacions de l'entorn i també respecte a altres municipis amb característiques socioeconòmiqes similars.

De l'evolució de la gestió econòmica dels últims anys, també destaca com en cinc anys, l'Ajuntament del Vendrell ha reduït 20 milions d'euros de despeses no financeres: 16 milions d'euros corresponen a inversions i prop de 4 milions d'euros s'han reduït en despeses corrents, amb mesures com ara l'ajust de diversos contractes o amb una política de supressió de lloguers, per citar alguns exemples.

La liquidació del 2014 també posa de relleu que l'Ajuntament del Vendrell ha reduït novament el seu deute total en més de 6 milions d'euros. En els darrers tres anys, la reducció del deute ha estat de més de 16 milions d'euros. A 31 de desembre de 2014 el deute total era de 90 M€ enfront els 106 milions que hi havia l'any 2011.

L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha destacat que el deute que representa el pagament a proveïdors (el pagament a curt termini) s'ha reduït de forma molt important durant aquesta legislatura. En concret, ha passat dels gairebé 27 milions del 2011 als 8 milions de deute que hi havia a finals de 2014. Una conseqüència positiva d'aquest fet és la reducció del termini mitjà de pagament als proveïdors. Actualment, l'Ajuntament del Vendrell està pagant a 90 dies des de la data de registre de la factura. El Ministeri fa un seguiment amb un índex mitjà de factures pagades i de pendents de pagament descomptant 30 dies en concepte de tramitació. L'any 2012 el termini mitjà de pagament calculat pel Ministeri superava els 400 dies i al final del 2014 es va situar per sota dels 50 dies. Durant el 2015 es preveu seguir millorant aquesta ràtio per situar el termini per sota dels 30 dies, que és l'objectiu fixat per la normativa.

D'altra banda, el Ple ha aprovat, per unanimitat, l'adhesió de l'Ajuntament del Vendrell al protocol contra la violència masclista al Baix Penedès. En concret, es tracta d'un procediment de coordinació entre els diferents serveis municipals i comarcals davant d'una situació de violència masclista, que han d'incloure un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats.

La sessió de ple també ha aprovat, inicialment, les bases per a l'atorgament d'ajuts a nous autònoms del Vendrell, que van en la línia de subvencionar el 80% de la quota d'autònoms durant el primer any per a aquelles persones aturades que optin per l'autoocupació. El punt ha quedat aprovat per 14 vots a favor (PSC, CiU, JpV, RNA) i 6 en contra (PP i PxC).

A més, el ple ha aprovat les al·legacions al recurs en matèria de contractació interposat per SOREA contra el ple de condicions per a la selecció d'un soci privat per a la constitució d'una empresa mixta de gestió del servei d'aigües. Unes al·legacions que ja havia aprovat la Junta de Govern Local i que ara calia que ratifiqués el Ple. En aquest punt s'ha posat sobre la taula el fet que el Tribunal de Contractes de la Generalitat ha suspès provisionalment el procés de contractació que hi ha en marxa a causa de les al·legacions presentades per SOREA. L'alcalde ha explicat que el tribunal vol estudiar més detingudament l'expedient i que això farà que el procés s'allargui una mica més del previst. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, JpV, RNA, PP) i 5 en contra (PxC).

L'alcalde ha excusat l'absència al ple de la regidora Laia Gomis (PSC).

 

 

pdf Resum de les dades de la liquidació del Pressupost 2014

 

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell