12-30 PlewEl pressupost consolidat del 2015 és de 49,55 milions d'euros, un import lleugerament superior al del 2014, que va ser de 49,16 milions d'euros. L’aprovació inicial s’ha fet avui en una sessió extraordinària de ple i ha comptat amb 14 vots a favor (PSC, CiU, JpV i RNE), 5 en contra de Plataforma x Catalunya i una abstenció (PP). En aquest punt, PxC ha presentat una esmena in voce, que ha estat rebutjada.

Segons l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, es tracta d’un pressupost equilibrat que consolida la millora de la situació econòmica de l’Ajuntament del Vendrell duta a terme en aquest mandat, i que ha estat marcada pel seguiment del Pla d’Ajust, que arriba fins el 2023. Com a trets distintius d’aquesta gestió econòmica en destaquen l’esforç important en la reducció de despeses a partir de la revisió dels diferents contractes municipals; una forta reducció del nivell d’endeutament; la millora constant dels terminis de pagament a proveïdors; el manteniment dels serveis essencials en un nivell correcte de prestació; l’atenció especial als col·lectius més vulnerables i uns increments fiscals moderats que mantenen la càrrega fiscal del Vendrell per sota de la mitjana de municipis semblants.

Tant pel què fa als ingressos i despeses no financeres, en el pressupost del 2015 aquests es mantenen a un nivell semblant a l’any anterior. En concret, les despeses financeres són un 22,5% menys que al 2010, mentre que les despeses corrents baixen un 0,8%, assolint la xifra més baixa de tot el mandat. Segons l’alcalde, aquestes millores es deuen, en gran part, al procés de revisió dels contractes de l’Ajuntament i que finalitzarà en els primers mesos del 2015.

L’alcalde també ha explicat que les polítiques d’estalvi que s’estan aplicant aquesta legislatura estan donant bons resultats: en concret, l’estalvi corrent creix un 10% respecte l’any passat, passant del 7,64 milions d’euros al 2014 als 8,43 milions d’euros del 2015. Aquest estalvi permetrà, un any més, continuar reduint el deute financer. En concret, segons ha explicat Martí Carnicer, en els darrers tres anys s’hauran amortitzat 14,4 milions d’euros i el coeficient d’endeutament s’haurà reduït en 34 punts (passant del 180% al 146%). En aquest sentit, l’alcalde ha afegit que, en termes absoluts, entre els ajuntaments de 20 a 50.000 habitants de Catalunya, l’Ajuntament del Vendrell és el què més recursos destina a l’amortització del deute. Els ajuntaments d’aquest grup hi destinen de mitjana el 6,7% i el del Vendrell dobla, pràcticament, aquest esforç, amb el 12,5%. Això sí, l’alcalde ha reconegut que aquest esforç en l’amortització de l’endeutament, precisament, ha limitat les possibilitats d’abordar altres prioritats, en referència al capítol d’inversions, més discret del què es voldria.

Tot i això, des del govern s’ha ressaltat el fet que el pressupost del 2015 incorpori un augment de les inversions, malgrat que és a partir d’un volum molt baix (d’1,40 M€ al 2014 es passa a 1,92M€ al 2015).

Les noves propostes que s’incorporen en aquest pressupost pel 2015 passen, entre altres, per un programa d’ajuda per a l’autoocupació, al què es destinen 50.000 euros; pel suport al Turisme Familiar; per l’adhesió a la xarxa de municipis cardioprotegits, per la promoció i la regularització del personal de l’Ajuntament o per inversions diverses com ara l’augment de contenidors de recollida selectiva de l’orgànica, un pla de 40.000 euros en noves pavimentacions de carrers, la construcció de dues aules a l’escola Àngel Guimerà; la connexió d’aigües residuals a Mas Astó o una porta d’emergència al Museu Deu. Tot i que fora del pressupost, també es preveu una inversió d’1.500.000€ en millores de les instal·lacions d’enllumenat i estalvi energètic, que s’autofinançaran durant tot el contracte que s’ha d’adjudicar properament. El pressupost pel 2015 també inclou el seguiment i la finalització d’obres iniciades en el pressupost del 2014, com les de la casa Àngel Guimerà i la urbanització els Masos de Coma-ruga i diverses actuacions en la millora de la transparència de l’Ajuntament.

Una de les partides que s'incrementarà el 2015 serà la dels Serveis Socials, en concret en un 16%, arribant fins als 551.000 euros (sense tenir en compte la despesa de personal). Es vol continuar, així, contribuint a fer front a algunes de les necessitats socials més greus, a través de línies d’ajut, beques menjador, aportacions a Càritas, etc. En aquest àmbit, l’alcalde també ha volgut destacar que, amb dades extretes del Ministeri d’Hisenda, l’Ajuntament del Vendrell ocupa el cinquè lloc entre els ajuntaments de Catalunya de 20 a 50.000 habitants en inversions en protecció i promoció social. Aquí s’hi inclouen actuacions de Serveis Socials, Gent Gran i Foment de l’ocupació. Així mateix, el Vendrell és el municipi de la demarcació de Tarragona de més de 10.000 habitants que més inverteix en aquests conceptes (148 euros/habitant).

L'alcalde ha excusat l’absència al ple del regidor Joan Maria Diu (CiU).

 

Més informació: Quadres resum Pressupost 2015©2019 Ajuntament del Vendrell