CARTELL VENDRELL SET v2wL'Àrea de Joventut i l'Escola Forca posen en marxa les inscripcions per al nou curs de monitors/es de lleure, adaptat a la nova normativa. Aquest curs serà intensiu i es durà a terme entre el final d'agost i el setembre de 2014.

 

La nova ORDRE BSF/196/2013, de 2 d'agost, estableix els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil; entra en vigor l'1 d'octubre de 2013, i sorgeix com a resposta a una doble necessitat. D'una banda, es tracta d'actualitzar els cursos de formació en el lleure que s'han estat fent els últims trenta anys i adaptar-los al model de formació per competències que actualment impera tant en l'àmbit educatiu com en el laboral. D'altra banda, es pretén aconseguir que els cursos de formació en el lleure ocupin un espai propi en el nou sistema de formació professional i ajustar-los al nou marc de les qualificacions professionals, però reivindicant-ne l'especificitat i el valor afegit que aporten.

COM S'ESTRUCTURA EL CURS?

El curs de formació té una durada total de 310 hores i s'estructura en dues etapes: l'etapa lectiva i l'etapa de pràctiques. Les hores destinades a cada una de les etapes queden distribuïdes de la manera següent:

A. Etapa lectiva: Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 hores. La formació que s'imparteix als mòduls fa referència a les capacitats que ha de desenvolupar l'alumnat per poder aplicar-les a la seva pràctica educativa. Els diferents mòduls del curs fan referència als que s'estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional.

B. Etapa de pràctiques: Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals, que té una durada de 160 hores i es correspon al mòdul del curs que s'estableix en el certificat de professionalitat de Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals.

C. El treball personal (memòria de pràctiques): Es duu a terme al llarg del període de pràctiques i ha d'incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l'activitat. L'escola de formació és la que farà la valoració dels documents i qui acreditarà que l'alumne ha superat l'etapa de pràctiques quan aquest obtingui la qualificació d'apte en tots dos.

QUIN TÍTOL S'OBTÉ?

La superació de les dues etapes del curs, l'etapa lectiva i la de pràctiques, porta a l'obtenció del diploma i del carnet de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut, a proposta de les escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil.
El diploma demostra l'assoliment de les capacitats i dels continguts formatius del curs, i de les unitats de competència corresponents. El carnet de monitor/a complementa el diploma i habilita la persona titular per treballar dinamitzant activitats d'educació en el lleure.

Aquesta titulació és equivalent al certificat de professionalitat i a la qualificació professional de Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que expedeixen el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d'Ensenyament, respectivament.

QUAN ES FARÀ EL CURS?

Els dies 28, 29 i 30 d'agost i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 10* de setembre de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 19.30 h (*l'últim dia de 9 h a 15 h). Les classes es faran a l'Edifici de Fàtima (carrer de la Pau, 12-14).

La quota per alumne és de 220,00 €* (*socis d'Escoltes Catalans 173,00 €).

Les inscripcions es faran fins al 14 d'agost al Centre cívic L'Estació del Vendrell.

Tota la informació es podrà trobar al 977 66 32 89, joventut@elvendrell.net i al Facebook Joventut El Vendrell.©2019 Ajuntament del Vendrell