01-30 ple webL'Ajuntament també acorda sancionar les entitats financeres amb immobles permanentment buits

El ple ha aprovat per unanimitat la modificació puntual del Pla General d'ordenació urbana número 45, referida a l'àmbit del sector 20 "La Muntanyeta Nord", després d'incorporar part de les al·legacions presentades. Fonamentalment, la modificació permet l'ús comercial en aquesta zona, que fins ara estava destinada a ús industrial i residencial.

 

Així mateix, el ple ha aprovat inicialment, i per unanimitat, l'ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament del Vendrell. Es tracta d'un model tipus, elaborada pel Consorci local Localret, i que té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les relacions entre els ciutadans i l'administració. Aquestes inclouen la consulta d'informació administrativa, la de les dades en poder de l'administració i la realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. Segons l'alcalde, aquesta ordenança és un pas més en la voluntat de transparència de l'Ajuntament i servirà per facilitar les relacions entre l'administració i la ciutadania.

El ple d'aquest dijous també ha aprovat, per unanimitat, sol·licitar a la Generalitat la reversió de l'immoble ubicat al polígon industrial La Cometa, que en el seu moment va servir de comissaria dels Mossos d'Esquadra. Aquest té una superfície de 5.000m2, i tot i que la Generalitat va mostrar en el seu moment la voluntat de destinar-lo a altres usos, finalment això no ha estat així i actualment les dependències es troben buides i en desús. L'Ajuntament del Vendrell, doncs, vol recuperar la propietat i estudiar quin nou ús pot donar a aquest immoble.

La sessió de dijous també ha aprovat de forma definitiva el Pressupost de l'Ajuntament per aquest any 2014, després que el govern desestimés les al·legacions presentades pel grup municipal de Plataforma per Catalunya. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 4 en contra (PxC). Segons l'alcalde, d'una banda, les al·legacions no poden ser aprovades perquè no s'ajusten al tipus d'al·legacions que, segons la Llei d'Hisendes locals, es poden presentar contra el pressupost. De l'altra, segons Carnicer, el govern considera que les al·legacions de PxC contenen mancances i errors en els seus plantejaments.

Cal recordar que el pressupost consolidat del 2014 és de 49,16 milions d'euros, un import lleugerament inferior al del 2013, que va ser de 49,40 milions d'euros. Segons l'alcalde, Martí Carnicer, es tracta d'un pressupost equilibrat que, d'una banda, permet continuar la tasca iniciada amb l'elaboració del Pla d'Ajust, amb unes polítiques d'estalvi que estan funcionant correctament, que permeten mantenir serveis i fer front a les necessitats socials, i que, d'altra banda, permet avançar en la recuperació econòmica de l'Ajuntament.

La resta del Ple ha comptat amb el debat de diverses propostes de resolució i mocions. La primera en debatre's ha estat la proposta de resolució de PxC per a què l'Ajuntament no cedeixi el padró ni col·labori amb mitjans materials, humans ni tècnics per a la realització d'una consulta il·legal. La proposta ha quedat rebutjada amb 14 vots en contra (PSC, CiU, JpV), 1 abstenció (PP) i 4 a favor (PxC).

PxC també ha presentat al ple una proposta de resolució per a l'elaboració d'una ordenança municipal reguladora de l'enllumenat exterior. El govern ha desestimat la proposta atès que, segons ha explicat el regidor d'Enllumenat, Jaume Escarré, ja fa gairebé dos anys que l'Ajuntament va encarregar una auditoria energètica i de les instal·lacions de l'enllumenat públic del municipi amb l'objectiu d'iniciar les actuacions d'optimització energètica de les instal·lacions i introduir-hi millores. Actualment s'està redactant ja el plec de clàusules per licitar un nou contracte per al manteniment del servei d'enllumenat públic del Vendrell. L'empresa de serveis energètics que guanyi el concurs, a part de finançar les actuacions necessàries per millorar el servei, també es farà càrrec del cost de l'auditoria.

D'altra banda, l'equip de govern ha presentat una proposta de resolució per sancionar els immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses, que ha comptat amb tots els vots favorables dels grups del consistori. La voluntat és que aquestes entitats els posin a disposició de la borsa d'habitatge de lloguer social i contribuir així a pal·liar la mancança del parc social d'habitatge i a evitar la vulneració del dret a l'habitatge que pateixen moltes famílies, quan per contra, hi ha milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres.

En concret, l'Ajuntament ha acordat elaborar programes d'inspecció a fi de detectar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació i imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 € si transcorregut el termini fixat no s'ha produït l'ocupació de l'immoble. Així mateix, iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini per a corregir la situació. L'Ajuntament també ha aprovat crear un inventari municipal de solars pendents d'edificar per tal de disposar d'un instrument que permeti conèixer amb certesa quin és el volum total de solars pendents d'edificar al nostre municipi.

També l'equip de govern ha presentat al Ple una moció sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa, aprovada per unanimitat de tots els grups del consistori. En concret, l'Ajuntament demana al Departament d'Ensenyament de la Generalitat que es pagui el deute pendent del curs 2011-12; que el finançament del curs 12-13 i 13-14 pugui ser com a mínim amb el mòdul 230€ i 150€ de música i dansa respectivament i que es miri de trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals de música i dansa a Catalunya.

Per últim, l'equip de govern ha presentat també una moció en suport als pagesos o propietaris afectats per l'onada de robatoris a les explotacions agràries i ramaderes al món rural, que ha estat aprovada per unanimitat del ple. En concret, s'ha instat al Congrés dels Diputats que en la propera reforma del codi penal s'inclogui l'enduriment de penes en robatoris de productes agraris o mitjans de producció i que estableixi un sistema de traçabilitat de tots els productes que hi ha als mercats i les ferrovelleries per fer possible la vigilància i dissuasió en la revenda dels productes robats. Així mateix, s'ha instat al Departament d'Interior perquè augmenti la vigilància dels Mossos d'Esquadra arreu de les zones agràries i rurals del Camp de Tarragona.

L'alcalde ha excusat l'absència de les regidores Teresa Mercader (PP) i Anabel Nieto (PxC). El regidor Jaume Piñol (JpV) s'ha absentat de la sessió a partir del punt número 10.©2019 Ajuntament del Vendrell