01-19_Font_carrerPouwLa font que s'ubica en una façana del carrer del Pou de Santa Anna està sent restaurada aquests dies per l'expert Pau Arroyo. La seva tasca consistirà a eliminar les capes d'emblanquiment que té la font amb diferents procediments, tant mecànics com manuals. Posteriorment es reintegrarà el material de pedra i els revestiments amb morter i àrids seleccionats i s'aplicarà una capa de pintura o veladures amb pintures minerals al silicat. Finalment es cobrirà la superfície dels paraments amb una capa de producte hidrofugant.

L'actuació forma part del projecte del Pla de Barris del Vendrell i compta amb un pressupost de prop de sis mil euros.

Aquesta font va ser construïda cap a la primera meitat del segle xix, quan el govern municipal va decidir portar les aigües de Tomoví cap al nucli a través d'una canonada i instal·lar algunes fonts públiques d'aigua potable.

Dins l'àmbit d'actuació del Pla de Barris hi ha dues fonts més que, gràcies al projecte de reurbanització de carrers, també s'han restaurat. Així, la font del carrer de Santa Anna cantonada amb el carrer de l'Estela es va desembussar i es va pintar per deixar-la en perfecte estat, i la font del carrer del General Prim cantonada amb el carrer de Sant Magí serà repintada properament.©2019 Ajuntament del Vendrell