El Ple té assignades les atribucions disposades a l'article 22 de la llei 7/1985 de bases de regim local i a l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el TextRefòs de la llei municipal i de regime local de Catalunya, que no han estat delegades a la junta de govern local.

El Ple està constituït per tots els regidors dels grups polítics municipals que van sortir escollits en les darreres eleccions municipals.

En el ple del 21 de juliol de 2015 es va acordar que les sessions ordinàries es convocaran amb un periodicitat mensual, celebrant-se el tercer dimarts de cada mes a les 18 h. Com a regla general, si el dia acordat és festiu, la sessió es fa el dia feiner següent. Amb caràcter general, no se celebren sessions ordinàries durant el mes d'agost.

Més informació: Reglament Orgànic Municipal

Ordres del dia

 

Actes del Ple

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48