El Ple té assignades les atribucions disposades a l'article 22 de la llei 7/1985 de bases de regim local i a l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el TextRefòs de la llei municipal i de regime local de Catalunya, que no han estat delegades a la junta de govern local.

El Ple està constituït per tots els regidors dels grups polítics municipals que van sortir escollits en les darreres eleccions municipals.

En el ple del 4 de juliol de 2019 es va acordar que les sessions ordinàries es convocaran amb un periodicitat mensual, celebrant-se el tercer dilluns de cada mes a les 18 h. Com a regla general, si el dia acordat és festiu, la sessió es fa el dia feiner següent. Amb caràcter general, no se celebren sessions ordinàries durant el mes d'agost.

Més informació: Reglament Orgànic Municipal

Ordres del dia

 

Actes del Ple

©2019 Ajuntament del Vendrell