Què és i per a què serveix?

El titular d'un vehicle que ha canviat de domicili a un altre municipi ho ha de comunicar a Trànsit o a qualsevol altre entitat col·laboradora, per poder efectuar el pagament de l'impost del vehicle al nou municipi.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de duplicat signada pel sol·licitant o representant.
2. Fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant (si actua un representant)
4. Autorització per a la representació (si actua un representant)
5. Fotocòpia del permís o llicència de circulació i de la fitxa tècnica.
6. Declaració jurada escrita (en cas de pèrdua de permís o llicència de circulació)
7. Fotocòpia de la denúncia (en cas de sostracció de permís de circulació o llicència de circulació)
8. Fotocòpia de la fitxa tècnica, per les dues cares. Comprovació d’haver passat l’última ITV.
9. Certificat d’empadronament, si el nou domicili no consta al DNI (en cas de canvi de domicili).
10. Fotocòpia del permís o llicència de conducció (només si es sol·licita).
11. Fotocòpia del darrer rebut (si el municipi d’origen no és recaptat per BASE).

EL VEHICLES AGRICOLES QUEDEN EXCLOSOS D’AQUESTA TRAMITACIÓ

Quina normativa regeix?

- Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, s'aprova el Reglament General de Vehicles. (BOE núm. 22, de 26 de gener de 1999; correcció d'errors en BOE núm. 38, de 13 de febrer de 1999).

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

BASE (Entitat col·laboradora)
C. de Mar, 3 (El Vendrell)
Telèfon 977 66 01 29

Prefectura Provincial de Trànsit
Pl. Imperial Tarragona, 4 (Tarragona)
Telèfon 977 22 11 96

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis hi intervenen?

Prefectura Provincial de Trànsit.
BASE Diputació de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Web de la DGT

Descarregar sol·licituds

Documentació a presentar (BASE)

Autorització per a representació

Declaració per pèrdua del permís o llicència de circulació

 

 

Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell ofereix el servei de desballestament de vehicle quan el ciutadà així ho sol·liciti.
L'Ajuntament del Vendrell es fa càrrec de retirar el vehicle de la via pública i de sol·licitar la seva baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que tingui el vehicle físicament al Vendrell.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document de cessió de vehicles.
2. Original i fotocòpia del document identificatiu del titular del vehicle i de la persona que fa la cessió. (*)
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Lliurar la clau del vehicle. (*)
5. Targeta d'inspecció tècnica. (*)
6. Permís de circulació. (*)
7. Fotocòpia acarada de l'últim rebut pagat de l'IVTM de l'any en curs (*). Consulteu l'apartat d'observacions.
En cas de no disposar d'algun d'aquests documents, cal presentar una declaració jurada conforme els han perdut o la denúncia per pèrdua o robatori.

(*) indispensable.

Quina normativa regeix?

Reglament intern.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

També es pot presentar a:
Policia Municipal
Ctra. de Calafell, 1-3
Telèfon 977 15 44 44
Fax 977 16 64 37

Temps de resposta

30 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada del Document de Cessió.

Quins serveis hi intervenen?

Policia Municipal.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Si l'IVTM encara no està en període de pagament, l'interessat pot anar a l'oficina de BASE, on se li farà un rebut d'aquest impost. Després podrà sol·licitar, en aquest ajuntament, la devolució de la part proporcional des de la data de la cessió.

Descarregar sol·licituds

Document de cessió de vehicle

Declaració jurada

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell