Què és i per a què serveix?

Amb la transmissió d'un bé immoble (casa, pis, traster, etc) es produeix un canvi de titular. Aquest s'haurà de notificar per tal d'actualitzar les dades de l'Impost de Béns Immobles.
Altres casos en els que cal presentar el document d'alteració de la titularitat cadastral: Constitució, modificació o adquisició d'un dret real de superfície o usdefruit, dret real de gaudi, o concessió administrativa; variació en la composició interna de la quota de participació de comunitats o entitats sense personalitat jurídica; i variació en la quota de participació dels cònjuges en bens o drets o comuns.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui titular d'una finca urbana, bé sigui el comprador o el venedor.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI satisfet sobre la finca objecte d'alteració.
4. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al Web de la Gerència Territorial del Cadastre.
5. Original i fotocòpia del document que origina la transmissió.
6. Plànol de situació.
7. Autorització general

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

o bé:

Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada del model específic

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Gerència Territorial del Cadastre

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu.

On es pot trobar més informació?

Informació general de l'IBI
Canvi de nom de finca rústega
Al lloc web del cadastre

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell