Què és i per a què serveix?

El titular d'un vehicle que ha canviat de domicili a un altre municipi ho ha de comunicar a Trànsit o a qualsevol altre entitat col·laboradora, per poder efectuar el pagament de l'impost del vehicle al nou municipi.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de duplicat signada pel sol·licitant o representant.
2. Fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant (si actua un representant)
4. Autorització per a la representació (si actua un representant)
5. Fotocòpia del permís o llicència de circulació i de la fitxa tècnica.
6. Declaració jurada escrita (en cas de pèrdua de permís o llicència de circulació)
7. Fotocòpia de la denúncia (en cas de sostracció de permís de circulació o llicència de circulació)
8. Fotocòpia de la fitxa tècnica, per les dues cares. Comprovació d’haver passat l’última ITV.
9. Certificat d’empadronament, si el nou domicili no consta al DNI (en cas de canvi de domicili).
10. Fotocòpia del permís o llicència de conducció (només si es sol·licita).
11. Fotocòpia del darrer rebut (si el municipi d’origen no és recaptat per BASE).

ELS VEHICLES AGRÍCOLES QUEDEN EXCLOSOS D’AQUESTA TRAMITACIÓ

Quina normativa regeix?

- Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, s'aprova el Reglament General de Vehicles. (BOE núm. 22, de 26 de gener de 1999; correcció d'errors en BOE núm. 38, de 13 de febrer de 1999).

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

BASE (Entitat col·laboradora)
C. Narcís Monturiol, 24 Bx L1 (El Vendrell)
Telèfon 977 66 01 29

Prefectura Provincial de Trànsit
Pl. Imperial Tarragona, 4 (Tarragona)
Telèfon 977 22 11 96

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis hi intervenen?

Prefectura Provincial de Trànsit.
BASE Diputació de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Web de la DGT

Descarregar sol·licituds

Documentació a presentar (BASE)

Autorització per a representació

Declaració per pèrdua del permís o llicència de circulació

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell