Què és i per a què serveix?

Quan un vehicle deixa de ser útil, s'envia a desballestar o es trasllada a un altre país, és necessari sol·licitar la seva baixa definitiva.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, titular d'un vehicle.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de baixa definitiva.
2. Fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant (si actua un representant)
4. Autorització per a la representació (si actua un representant)
5. Original del permís o llicència de circulació i de la fitxa tècnica.
6. Declaració jurada escrita (en cas de pèrdua de permís o llicència de circulació)
7. Fotocòpia de la denúncia (en cas de sostracció de permís de circulació o llicència de circulació)
8. Fotocòpia de la fitxa tècnica, per les dues cares. Comprovació d’haver passat l’última ITV.
9. Certificat de desballestament d’un centre homologat.
10. Fotocòpia del darrer rebut de l'IVTM (si el municipi d’origen no és recaptat per BASE).

ELS VEHICLES AGRÍCOLES QUEDEN EXCLOSOS D’AQUESTA TRAMITACIÓ

Quina normativa regeix?

- Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, s'aprova el reglament general de vehicles.
- Reial Decret 1383/2002, de 20 de disembre, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil (BOE núm. 3, de 3 de gnener de 2003).
- Ordre INT/249/2004, de 5 de febrer, es regula la baixa definitiva dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil (BOE núm. 37, de 12 de febrer).

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

BASE - Diputació de Tarragona (Entitat col·laboradora)
C/ Narcís Monturiol, 24 Bx L1 (El Vendrell)
Telèfon 977 66 01 29

Prefectura Provincial de Trànsit
Pl. Imperial Tarragona, 4 (Tarragona)
Telèfon 977 22 11 96

Temps de resposta

3 mesos

Quina documentació es lliura?

1. Document de baixa definitiva del vehicle.

Quins serveis hi intervenen?

Prefectura Provincial de Trànsit.
BASE - Diputació de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud de devolució de la part proporcional de l'impost de vehicles per baixa definitiva
Web de la DGT

Observacions

La baixa definitiva d'un vehicle la tramita la Prefectura de Trànsit i després la fa arribar a l'Ajuntament a efectes de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

* Les baixes temporals es tramiten a la Prefectura de Trànsit directament.

Descarregar sol·licituds

Documentació per a la baixa definitiva (BASE)

Sol·licitud de baixa definitiva  (BASE)

Declaració jurada per baixa vehicle

Autorització per a representació

Declaració per pèrdua del permís o llicència de circulació

Web de la DGT

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell