Què és i per a què serveix?

Els vehicles nous s'han de matricular per poder circular. Trànsit no tramitarà la matriculació d'un vehicle sense aquest document d'alta de l'impost de circulació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi adquirit un vehicle nou.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia de la fitxa tècnica.
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de l'interessat.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

         Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

BASE (Diputació de Tarragona)
C. Lluís Companys, 12 (Tarragona)
Telèfon 977 29 66 02

Quina documentació es lliura?

1. Rebut de pagament de l'IVTM.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta d'un vehicle no nou que no consta al padró (omissió al cens)
Baixa definitiva d'un vehicle, informació
Vehicles: bonificacions i exempcions
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Observacions

Les liquidacions són prorratejables per trimestres, és a dir, es distribuiran a partir del trimestre en que es dóna d'alta fins al 31 de desembre.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell