Què és i per a què serveix?

El Registre Municipal d’Entitats és un registre creat per l’Ajuntament del Vendrell amb la finalitat de reconèixer i garantir a les entitats inscrites els drets reconeguts en aquest Reglament; en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

La creació i l’ordenació del Registre Municipal d’Entitats té per objectiu que l’Ajuntament del Vendrell tingui una informació fiable sobre el nombre d’entitats i seccions existents (o que actuen dins de l’àmbit municipal), la seva tipologia, la seva representativitat, el nombre de socis i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel del teixit associatiu.

El Registre també ha de permetre conèixer la missió principal de les entitats, per tal de tenir-la en compte en el moment de fer les divisions sectorials. És per això que el Registre recollirà tant la denominació social de l’entitat, que serà classificada en un dels grups que es determinarà des de la regidoria encarregada de gestionar el Registre, com els objectius que estatutàriament pretén assolir i les activitats que es realitzen de manera ordinària.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles associacions sense afany de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb seu social al Vendrell i que tinguin per objectiu la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans del Vendrell.

Per tant, formaran part del Registre les associacions de veïns; les associacions de pares i mares d’alumnes; les entitats culturals, esportives, recreatives, de joves i d’esplais; les entitats sindicals, empresarials i professionals, o qualsevol altra que sigui similar legítima en el marc constitucional democràtic. També en formaran part les entitats sense afany de lucre que tinguin la seu social fora del municipi, però que desenvolupin les seves activitats al Vendrell.

Quins documents s'han de presentar?

Alta al Registre d'Entitats: presenteu originals de la següent documentació:

1. Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa al Registre Municipal d’Entitats
2. Estatuts de l’entitat
3. Acta fundacional
4. Última acta de nomenament de càrrecs
5. Targeta amb el número d’identificació fiscal
6. Certificat de nombre de socis
7. Pressupost de l’any en curs
8. Programa d’activitats de l’any en curs
9. Alta al Registre General d’Associacions de la Generalitat
10. En cas de ser una secció dins d’una altra entitat caldrà presentar un certificat del president de l’entitat a la qual pertany conforme és una secció de la mateixa entitat.

Modificació al Registre d'Entitats: presenteu originals de la documentació que acrediti el canvi respecte al registre anterior.

Baixa al Registre d'Entitats: presenteu original de l'acta en la qual s'acordi la baixa al registre.

Quina normativa regeix?

REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS, aprovat definitivament per la corporació municipal, en sessió ordinària, el 17 de juliol de 2012.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Per sol·licitar l’alta, modificació i baixa al registre:
La sol·licitud i la documentació s'han de presentar per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo  

Per informació i consulta de la documentació:

Oficina de Participació Ciutadana i Pla de Barris
Lloc: A la primera planta de l'Esplai de la Gent Gran del Tívoli
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 15 h
Telèfon: 977 10 94 94

Temps de resposta

D’acord amb l’article 158 del TRLMRLC, en el termini de 20 dies des de la sol·licitud d’inscripció, llevat que aquest s’hagi d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment. L’Ajuntament del Vendrell notificarà a l’entitat o secció el seu número d’inscripció i, a partir d’aquest moment, es considerarà donada d’alta a tots els efectes.

Quina documentació es lliura?

Al moment de presentar la sol·licitud del Registre Municipal d'Entitats al SAC:
- Còpia segellada de la sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa del Registre Municipal d’Entitats

Un cop introduïda la sol·licitud al Registre Municipal d’Entitats:

La Regidoria de Participació, mitjançant correu electrònic, comunicarà a  l’entitat la resolució segons la petició:
- Comunicació acreditatitava de l’alta i número d’entitat
- Comunicació de la modificació
- o Comunicació de la baixa

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Participació Ciutadana

Quin sentit té el silenci?

En positiu.

Descarregar sol·licituds

- Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa del Registre Municipal d'Entitats

- Certificat de nombre de socis

- Certificat secció o grup

- Programa d'activitats i pressupost

- Sol·licitud general per a entitats

- Programa d'activitats i pressupost per a Entitats Esportives

- Sol·licitud material d'activitats

- Declaració responsable

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell