Què és i per a què serveix?

Amb la targeta auxiliar de transpot públic municipal es pot accedir gratuïtament a l'autobús municipal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que compleixi els requisits contemplats en l'apartat d'observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document d'identitat del sol·licitant.
3. Volant d'empadronament familiar emès per l'Ajuntament del Vendrell.
4. Original i fotocòpia de l'última declaració de la renda de les persones físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar.
5. Si no es fa la declaració de la renda, cal adjuntar el document de dades fiscals emès per l'Agència Tributària. Vegeu les adreces a l'apartat Observacions. En el cas que la persona sol·licitant no pugui desplaçar-se, el departament de Serveis Socials podrà tramitar aquest document, prèvia autorització (vegeu l'apartat "descarregar sol·licituds").
6. Certificat o justificant d'ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i retribucions emès per l'INSS o del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, de tots els membres de la unitat familiar.
7. Original i fotocòpia de la resolució judicial d'aliments, si s'escau.
8. Original i fotocòpia dels darrers rebuts de l'IBI que sigui propietat de qualsevol membre de la família.
9. Informe de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar.
10. 2 fotografies.
11. Certificat de béns (emès per l'Ajuntament del Vendrell)
12. Original i fotocòpia del justificant acreditatiu del grau de disminució, només en el cas de disminució.
13. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell


Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Indeterminat

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
- Targeta auxiliar de transport públic municipal

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Serveis Socials

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Carnet/targeta de Gent Gran

Observacions

Requisits:
1. Residir i estar empadronat al Vendrell.
2. Ser pensionista i tenir entre 55 i 65 anys d'edat o tenir un reconeixement de disminució de l'ICASS de la Generalitat de Catalunya, igual o superior al 65%, independentment de l'edat.
3. No ser propietari de cap bé immoble que no sigui l'habitatge habitual.
4. La unitat familiar ha de tenir uns ingressos provinents de remuneració salarial o d'altres fonts que no superin l'import mensual d'una vegada i mitja el salari mínim interprofessional SMI.

Adreça a Tarragona de la Delegació de l’Agència Tributària:

Rambla Nova, 93.
43071 Tarragona
Tel. 977 25 70 00
Fax. 977 23 69 52

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització Agència Tributària

        Autorització de cessió de dades personals

Model d'autorització

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell