Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta targeta és facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones que tinguin acreditat el grau de disminució amb mobilitat reduïda o que compleixen altres criteris que donen dret. Hi ha tres modalitats: targeta per a conductor, targeta per a no conductor i targeta per a transport colectiu.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada al municipi i que acrediti que supera el barem de mobilitat, o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica. Trobareu la versió imprimible a l'apartat "Documents".
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del document d'identitat de la persona titular, o bé original i fotocòpia del DI.
4. Dues fotografies del titular de la targeta.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia del permis de conduir. El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat: fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, en el cas que la persona representant no sigui el pare o la mare.
8. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

       SOL.LICITUD DE RENOVACIÓ

1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del DI del titular, o bé original i fotocòpia.
4. Dues fotografies.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia . El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
8. Fotocòpia de la targeta vella. Quan es faci entrega de la targeta nova s'haurà de lliurar la vella.
9. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

SOL.LICITUD PER PÈRDUA
1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del DI del titular, o bé original i fotocòpia.
4. Dues fotografies.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia. El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
8. Declaració signada manifestant que han perdut la targeta o fotocòpia de la denúncia de pèrdua.
9. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ
1. Sol·licitud específica. Trobareu una versió imprimible a l'apartat "Descarregar sol·licituds".
2. Original i fotocòpia de la documentació del vehicle.
3. Original i fotocòpia del permís de circulació.
4. Original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
5. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials". 

ENTREGA DE TARGETA D'APARCAMENT EN CAS DE DEFUNCIÓ O MODIFICACIÓ DEL BAREM DE MOBILITAT REDUÏDA.

1. Sol·licitud específica. Trobareu una versió imprimible a l'apartat "Descarregar sol·licituds".
2. Entrega de la targeta d'aparcament original.

En el cas de no poder fer entrega de la targeta d'aparcament (per pèrdua o altres circumstàncies), s'haurà d'omplir el document de "Declaració responsable" (consultar l'apartat "Descarregar sol·licituds").

Quina normativa regeix?

- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm. 3602 publicat el 25/03/2002)
- Recomanació del Consell, de 3 de març de 2008, per la qual s'adapta la Recomanació 98/376/CE sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (2008/205/CE) (DOUE núm. L 063 publicat el 07/03/2008)
- Recomanació del Consell de 4 de juny de 1998 sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (98/376/CE) (DOUE núm. L 167 publicat el 12/06/1998)
- Accedir a la Seu Electrònica (Ordenances Reguladores): Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Targeta d'aparcament.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web de Benestar Social de la Generalitat
Places d'aparcament per a persones amb disminució

Observacions

*Les compulses es faran a les dependències del SAC.

Un cop rebi la carta on es notifica que per Junta de Govern Local se li ha aprovat la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució, s'ha de passar pel departament de Serveis Socials on li donaran la targeta.

*Requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març: persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta aparcament individual -Gencat-

Sol·licitud targeta transport col·lectiu -Gencat-

Declaració jurada

Autorització de cessió de dades personals

Sol·licitud d'entrega de targeta d'aparcament

Declaració responsable

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell