Què és i per a què serveix?

Certificat que fa l'Ajuntament del Vendrell sobre una finca, on s'hi descriuen la superfície i les diferents plantes. També informa sobre la inexistència d'expedient sancionador. Normalment, el demana el Notari per poder fer les escriptures d'una finca, construïda anys enrera i que encara no les té.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Dades del promotor de l'obra i any de construcció per tal de poder cercar l'expedient (cal presentar la llicència d'obres o el rebut d'haver pagat la llicència o els plànols de la casa on hi consta el visat i el nom del promotor).
5. Croquis d'emplaçament.
6. Si és urbanització i l'edificació és antiga, número d'illa i parcel·la antics.
7. Justicant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Certificat d'aprofitament urbanístic
Certificat de compatibilitat urbanística
Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació
Certificat d'incoació d'expedient en tràmit de Gestió Cadastral

Observacions

- Per a poder fer aquest certificat és molt important que es donin les dades per a la recerca de l'expedient, ja que normalment, es tracta d'edificis antics. Les fitxes des de l'any 1984 enrera van per nom de promotor i any, no tenim cap més element per buscar.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell