Què és i per a què serveix?

Informe per l’aplicació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica per impedir la interrupció dels subministraments d’aigua potable, electricitat o gas a les persones en situació de risc d’exclusió residencial.

Qui ho pot demanar?

La persona interessada afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da que reuneixi els requisits establerts a l’article 5.10 de la Llei 24/2015:

S’entén que les persones i unitats familiars es troben en situació de risc d’exclusió residencial quan tinguin uns ingressos inferiors a:

- 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
- 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència.
- 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitat o amb gran dependència.

L’article 5.13 de la Llei estableix que per als supòsits de pobresa energètica, les mesures de protecció s’apliquen també a les llars en què, malgrat que la unitat familiar no compleixi els requisits que estableix l’article 5.10, hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica, com en el cas de les persones que per a sobreviure necessiten màquines assistides.

L’article 5.12 de la Llei diu que per a la determinació de les situacions de risc d’exclusió residencial, els ingressos familiars s’han de ponderar d’acord amb els coeficients que siguin establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys
3. Fotocòpia resolució judicial d’aliments del/de la sol·licitant
4. Autorització de protecció de dades, degudament signada per tots els membres majors de 14 anys de la unitat familiar
5. Autorització per sol·licitar dades a altres organismes, degudament signada per tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar
6. En el cas d’estar treballant per compte aliè, contracte de treball i les tres darreres nòmines.
7. Si es treballa per compte propi, la declaració trimestral d’ingressos.
8. Vida Laboral de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar.
9. Acreditació conforme a la llar hi viu una persona afectada per dependència energètica, d’acord amb l’establert a l’article 5.13 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica..
10. De totes les persones majors de 16 anys del nucli familiar caldrà aportar (en cas de no portar signada l’autorització per sol·licitar dades a altres organismes)
     * Fotocòpia de la Declaració de Renta de les Persones Físiques de l'últim exercici disponible, si es realitza. En el cas que s'hagi autoritzat a l’Ajuntament del Vendrell a demanar dades a altres organismes oficials no caldrà aportar aquesta documentació.
     * En el cas que s’estigui percebent prestació o subsidi d’atur, certificat del SEPE (INEM) de la prestació que es percep. En el cas que s'hagi autoritzat a l’Ajuntament del Vendrell a demanar dades a altres organismes oficials no caldrà aportar aquesta documentació.
     * En el cas d’estar en situació d’atur sense percebre prestació, certificat del SEPE (INEM) conforme s’hi està inscrit i no es percep prestació. En el cas que s'hagi autoritzat a l’Ajuntament del Vendrell a demanar dades a altres organismes oficials no caldrà aportar aquesta documentació.

Quina normativa regeix?

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

La Llei preveu que l’informe s’ha d’emetre en un termini màxim de 15 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
1. Comunicació a la persona sol·licitant conforme s’ha enviat informe a l’empresa subministradora

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials.

Observacions

*Requisits: 

- Estar empadronat/da i viure al Vendrell.
- Reunir els requisits establerts a l’article 5.10 de la Llei 24/2015.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud informe situació de risc d’exclusió residencial

©2019 Ajuntament del Vendrell