Autorització sanitària de funcionament

Establiments minoristes de carns fresques i derivats: carnisseries amb obrador.

L'Article 4 del Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, estableix l'obligació que tenen els responsables de l'establiment o els seus representants legals de sol•licitar a l'autoritat competent, en aquest cas, l'Ajuntament del Vendrell, l'autorització sanitària necessària per funcionar.

Per sol•licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació d'obertura, emplenar i presentar a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament de carns fresques i derivats per a la comercialització dins del municipi, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Centres i serveis sanitaris classificats com a comunicació ambiental (dins l'Annex III) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

L'Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l'obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

Empreses alimentàries, classificades com a comunicació ambiental (dins l'Annex III) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari.

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

Laboratoris de salut alimentària i/o ambiental.

Qualsevol laboratori que realitzi les activitats esmentades ha d'estar autoritzat per l'Agència de Protecció de la Salut amb caràcter previ a l'obertura.

Podeu trobar més informació sobre el tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2152/doc31155.html

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

©2019 Ajuntament del Vendrell