Què és i per a què serveix?

És un mercat que se celebra cada segon dissabte de mes a la Rambla (pot haver-hi variacions en la ubicació per dies festius o per coincidències amb altres actes de la vila). L'horari és de 9 h a 15 h. En aquest mercat només s'accepten articles antics i de brocanterisme i és un permís anual o esporàdic.
El procediment per participar-hi és a través d'una sol·licitud al SAC de l'Ajuntament i el departament de Promoció Econòmica es posa en contacte amb l'interessat per concretar l'espai disponible.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que tingui articles d'antiquari i/o brocanterisme i que presenti la documentació obligatòria.

Quins documents s’han de presentar?

De forma electrònica (requereix autenticació).:
1. instància genèrica. Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o de forma esporàdica.
2. Es poden presentar fotografies del producte.

De forma presencial:
1. Sol·licitud general. Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o bé de forma esporàdica.
2. Original del DI del sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:

1. Per a ocupacions esporàdiques mensuals: es pagaran al Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) el dissabte que es vulgui exposar, prèvia autorització dels interessats que participin per primera vegada.
2. Per a ocupacions anuals: Es pagaran al Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC).

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Durant l'any.

Quina documentació es lliura?

Presencialment es lliurarà còpia de la instància amb el registre.

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Promoció Econòmica.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del Mercat d'Antiquaris i Brocanters.

La documentació requerida s'ha de presentar un cop acceptada la instal·lació de la parada.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general.

Model d'autorització

 Tràmits relacionats

Renovació del Mercat d'Antiquaris i Brocanters


 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell