Què és i per a què serveix?

A la costa del municipi del Vendrell hi ha 11 zones (a la sorra) on es poden deixar les embarcacions avarades. Per poder fer ús d'aquestes zones, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquestai sigui titular d'una embarcació.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Fotocòpia del document acreditatiu de la propietat de l'embarcació.
5. Fotocòpia de l'últim rebut pagat de l'assegurança de l'embarcació (si al rebut no surten les dades de l'embarcació caldrà adjuntar fotocòpia de la pòlissa).

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s'atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Pla d'usos de les platges del Municipi.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Des de l'1 de maig al 30 de setembre (a l'hivern s'han de retirar les embarcacions)

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Rebut

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà
Departament de Platges

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

- És imprescindible disposar de la documentació de l'embarcació.

- Si no es compleixen tots els requisits anteriors l'Ajuntament podrà denegar l'ús d'avarada.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell