Què és i per a què serveix?

Per poder ocupar temporalment la zona Marítim-Terrestre amb un quiosc, s’ha de sol·licitar autorització a l'Ajuntament del Vendrell. Per aquest estiu però, el pla d'usos no contempla ampliar nous quioscs.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que se li hagi atorgat autorització per ocupació temporal a la zona Marítim-Terrestre l'any anterior o per un canvi de titularitat.

Quins documents s’han de presentar:

1. Sol·licitud de Comunicació prèvia (quiosc)
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Fotocòpia de la Declaració de l'alta censal a Hisenda de Tarragona.
5. Fotocòpia de l'alta d'autònom.
6. Comunicació prèvia sanitària per activitats de restauració
7. Declaració responsable
8. Declaració de responsabilitat civil del titular

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de Costes.
- Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s’atribueixen competències a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Pla d’usos de les platges del municipi.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
- Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials

 Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments d'espectacles públics i activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

La sol·licitud i la documentació s'ha de presentar per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
2. Permís o renovació de la llicència

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

En cas que se sol·liciti per primera vegada, cal que se sàpiga que, actualment, no hi ha cap vacant ni cap llista d’espera oberta.

Tenint en compte que les activitats econòmiques han de gestionar correctament els residus que generen. I, en referència al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 6/1993, reguladora dels residus de Catalunya, els establiments comercials, de serveis, d'hostaleria i restauració han de complir una sèrie d'obligacions en matèria de gestió de residus, on a l'article 54 sobre "gestió dels residus comercials" contempla:

1. La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies de les persones productores o posseïdores de residus.

2. La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a una persona gestora autoritzada per a què se'n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

3. En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:
a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.
b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
d) Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de Comunicació prèvia (quiosc)

Comunicació prèvia sanitària per activitats de restauració

Declaració responsable

Declaració de responsabilitat civil del titular

Sol·licitud de canvi de nom de Comunicació prèvia (quiosc) , en el cas de que es tracti d'un canvi de titularitat.

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell