Quina normativa regeix?

Consulteu la Seu Electrònica (ordenances i normativa)

Observacions

Article 86. Obres públiques i privades

1. Aquest article és d’aplicació tant a treballs i obres públiques, com a treballs i obres privades
fetes en l’àmbit del Terme municipal.

2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 22 hores, de dilluns a dissabte, els
laborables no festius. Excepcionalment, i en casos justificats o d’emergència, l’Ajuntament
podrà autoritzar que es pugui treballar fora de l’horari assenyalat.

Durant el mes d’agost l’execució d’obres estarà limitada, establint-se dues zones.
Les condicions seran les següents:

ZONA 1: INCLOU LA ZONA DE PLATJA. En el període comprès entre l’1 i el 31 d’agost, no es podrà iniciar cap obra i de les
que estiguin iniciades, únicament es podran fer els acabats interiors que no necessitin ajudes
de paleta i obres menors que no causin molèsties. L’horari de treball serà de 9 a 14 i de 16 a 19
hores.

ZONA 2: En el període comprès entre l’1 al 31 d’agost, no es podrà iniciar cap obra i, de les
que estiguin iniciades, no es podrà continuar cap treball d’enderroc, excavacions,fonamentació,
estructura (sostres, pilars, parets, etc) i/o tancaments exteriors (façanes i cobertes).
Es podran fer els acabaments interiors i les obres menors que no causin molèsties. L’horari de
treball serà de 9 a 14 i de 16 a 19 hores.

Disposicions comunes per a totes dues zones: S’exceptuen les situacions d’emergència o
motivades per raons d’interès públic. Es respectaran les festes locals durant els mesos de juliol
i agost. En tot cas, caldrà demanar autorització a l’Ajuntament.

3. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, que en determinarà
els horaris.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell