Què és i per a què serveix?

La comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions de nova planta, amplicacions de les existents, els sotmesos a obres per canviar-ne l'ús o obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització tenen per objecte comunicar la posada en ús dels edificis i les contruccions. És un requisit previ i necessari per a l'ocupació legal dels edificis.
Està subjecte al règim de comunicació prèvia, d'acord amb el procediment que estableix l'article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, que desenvolupa l'article 64.4 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, que afegeix un nou apartat el 5è. A l'article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, text refós de la Llei d'urbanisme.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que sigui titular d'una llicència d'obres concedida.

Quin és el temps de tramitació?

Després del termini d'un mes des del dia que ha estat presentada la documentació preceptiva, o si s'escau, esmenada i que durant aquest termini l'Ajuntament no hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte autoritzat i les condicions de la llicència atorgada, de manera motivada, la comunicació realitzada resta legitimada.

Quins documents s’han de presentar?

Model de sol·licitud normalitzat amb els documents següents:
1. Original del Certificat de final d'obra expedit pel director facultatiu de l'obra, en què hi consti:
a) La data de finalització
b) Que les obres s'han executat de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat, si s'escau, les modificacions i les condicions de la llicència atorgada.
c) Que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat.
2. Fotografia de l'edifici, el seu entorn i els vials confluents.
3. Còpia de la sol·licitud de llicència de gual, pels edificis que disposin d'aparcament.
4. Pagament de la taxa.
5. Sol·licitud d'alta de l'Impost de Béns Immobles (IBI-Model 900D) només per edificis subjectes a llicència urbanística autoritzada abans de l'1 de gener de 2012. A partir d'aquesta data l'alta s'efectua d'ofici.

Quina normativa regeix?

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència de Primera Utilització/Ocupació.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Per poder sol·licitar la primera utilització, cal tenir posat a l’edificació el número de policia i la lletra. Si s'escau, cal fer una consulta prèvia a l'Ajuntament, per tal de posar-lo.
IMPORTANT:
Cal indicar el correu electrònic i telèfon de contacte per tal de donar dia i hora per fer la inspecció que, per tal d'agilitzar el tràmit, es fa per telèfon.

Descarregar sol·licituds

Comunicació prèvia per a la primera utilizació i ocupació

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell