Què és i per a què serveix?

Quan hi ha una obra en curs i es vol modificar alguna part (sempre i quan no signifiqui modificar el volum i el pressupost) s'ha de notificar al departament d'urbanisme per tal que ho inclogui a l'expedient d'obres corresponent i determini si la modificació s'adapta a la normativa vigent.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol promotor d'una obra en curs.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI de la persona sol·licitant.
3. 2 jocs de plànols
4. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Departament d'urbanisme.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs cotenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres: Modificació d'obres en curs (comporta augment de superfície construïda i de pressupost).

Observacions

Supòsits d'exemple: quan tens una llicència aprovada i vols variar la distribució interior d'un habitage, diferent de la prevista inicialment, la qual cosa no suposa augment de superfície construïda ni de pressupost.

Per exemple, variar la situació prevista dels comptadors.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

Tornar

©2019 Ajuntament del Vendrell