Què és i per a què serveix?

La comunicació de l'alteració pel canvi de nom d'una finca rústega és necessaria per actualitzar dades cadastrals.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui titular d'una finca rústega.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI satisfet sobre la finca objecte de la transmissió.
4. Fotocòpia del document que origina la transmissió (escriptura).
5. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al lloc Web de la Gerència Territorial de Cadastre.
6. Plànol de situació de la finca rústega (indicant polígon i parcel·la).
7. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

o bé:

Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de l'imprès

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificadora de la resolució. La Gerència Territorial del Cadastre envia una "Notificació de canvi de titular cadastral".

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Gerència Territorial del Cadastre.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web del cadastre

Descarregar sol·licituds

MODEL 900D

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell