Què és i per a què serveix?

Quan s'ha construït un nou edifici, una casa etc. o s'ha efectuat una ampliació, rehabilitació o reforma, és necessari actualitzar les dades del cadastre, perquè modifica el valor cadastral de la finca i, per tant, la quota de l'Impost de Béns Immobles.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui propietari del bé immoble ubicat al municipi del Vendrell, que hagi fet l'obra nova, ampliació, etc.

Quins documents s’han de presentar?

1. Fotocòpia del document d'identitat del titular de la finca, si no té etiqueta.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Fotocòpia de l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles satisfet sobre la finca objecte d’alteració.
5. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al lloc Web de la Gerència Territorial de Cadastre. 
6. En cas de vivendes unifamiliars cal aportar original de l’escriptura de declaració d’obra nova o còpia simple; si no disposen d'aquesta serà suficient l'escriptura de compra del solar.
7. En cas d'edificis plurifamiliars cal aportar original de l'escriptura de divisió horitzontal o còpia simple.
8. Certificat final d’obra nova o llicència de 1a ocupació.
9. Fotografies de les façanes (mides 10 x 15).
10. Plànol de situació.
11. Plànol del solar.
12. Plànols definitius de cada planta distinta.
13. Memòria constructiva (quadre de les superfícies construïdes)
14. Autorització general

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Entre 1 i 2 anys

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada del model 900D

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licituds

MODEL 900D

Autorització general

Observacions

El ciutadà està obligat a declarar l'obra nova al cadastre en un període de 2 mesos a partir de la data del certificat de final d'obra. Si no ho ha fet, l'Ajuntament enviarà un requeriment a l'interessat i, en el seu cas, s'iniciarà un expedient sancionador.

Per béns immobles d'altres municipis cal adreçar-se a:
BASE - Gestió d'Ingressos
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Tel.: 977 66 01 29
www.base.cat

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell