Què és i per a què serveix?

El Reglament del servei de cementiri de l'Ajuntament del Vendrell estableix que les sepultures que no continguin cadàvers, ni restes podran ser revertides pels seus titulars a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret d'ús funerari.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de reversió de la concessió de dret d'ús funerari
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3. Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa de cementiri municipal
4. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.
5. Original del Títol de concessió de dret d'ús funerari on consti el titular i els seus beneficiaris.
6. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

L'Ajuntament abonarà el 50% del valor de la concessió.
No obstant, si en l'espai funerari hi haguessin restes, el titular haurà de pagar la corresponent taxa de trasllat de despulles.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?

1. Notificació de la resolució del procediment.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de reversió de la concessió de dret d'ús funerari

Ordre SEPA

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell