Què és i per a què serveix?

Procediment per a canviar la titularitat del dret d’ús funerari en cas de defunció del seu titular, quan aquest no ha designat una persona beneficiària.

Qui ho pot demanar?

El/la persona hereva legítima del dret segons la successió (testada o intestada) de la persona difunta

Quins documents s’han de presentar?

1.- Canvi de titularitat del dret d'ús funerari sense beneficiari
2.- Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant
3.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que accepta ser el nou titular
4.- Original i fotocòpia del certificat de defunció (només en el cas de que l'Ajuntament no en tingui constància)
5.- Original i fotocòpia del document d'acceptacio d'herència
6.- Renúncia de la resta de cohereus (quan correspongui)
7.- Fotocòpia del document identificatiu dels cohereus que renuncien (quan correspongui)
8.- Document designant nou beneficiari i substitut del dret
9.- Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa de cementiri municipal
10.- Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari
11.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària
12.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària substituta
13.- Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Documentació a rebre?

- Notificació de la Resolució del Procediment
- Títol de concessió de dret d’ús funerari on consti el nou titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Canvi de titularitat del dret d'ús funerari sense beneficiari

Document designant nou beneficiari i substitut del dret

Renúncia del dret d'ús funerari

Ordre SEPA (per domiciliacions bancàries)

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell