Què és i per a què serveix?

Procediment per a canviar la titularitat del dret d’ús funerari en cas de defunció del seu titular, quan aquest ja havia designat una persona beneficiària.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret funerari (segons el registre de l’Ajuntament del Vendrell)

Quins documents s’han de presentar?

1.- Canvi de titularitat del dret d'ús funerari amb beneficiari
2.- Original i fotocòpia del document identificatiu del sol·licitant
3.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona que accepta ser el nou titular
4.- Original i còpia del certificat de defunció (només en el cas de que l'Ajuntament no en tingui constància)
5.- Original del títol de la concessió de dret d'ús funerari on consti el titular
6.- Document designant nou beneficiari i substitut del dret
7.- Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa de cementiri municipal
8.- Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari
9.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària
10.- Fotocòpia del document identificatiu de la persona beneficiària substituta
11.- Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Documentació a rebre?

- Notificació de la Resolució del Procediment
- Títol de concessió de dret d’ús funerari on consti el nou titular i els seus beneficiaris.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Canvi de titularitat del dret d'ús funerari amb beneficiari
Document designant nou beneficiari i substitut del dret
Ordre SEPA (per domiciliacions bancàries)
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell