Què és i per a què serveix?

Les persones amb mobilitat reduïda i que hagin sol·licitat un gual, podran demanar l'exempció de la taxa sempre que compleixin uns requisits.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà amb mobilitat reduïda que compleixi els requisits establerts en l'apartat d'observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Volant d'empadronament (el facilita l'Ajuntament)
4. Original i fotocòpia de l'escriptura de propietat on consti el garatge o la plaça d'aparcament (en cas que la persona interessada no consti a l'ajuntament com a titular del garatge o plaça d'aparcament)
5. Original i fotocòpia del certificat conforme presenta un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
- Comunicació de la resolució mitjançant carta certificada o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: alta
Llicència de guals: baixa
Targeta d'aparcament de transport particular o col·lectiu per a persones amb disminució
Targeta d'aparcament provisional de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Observacions

Requisits per poder gaudir de l'exempció de la taxa per llicència de gual:

* Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
* Constar com a titular del garatge o plaça d'aparcament.
* També serà d'aplicació la bonificació en el supòsit que la persona amb minusvalidesa convisqui amb el titular de l'immoble.
* Tenir la residència habitual en l'habitatge on està ubicat el garatge o la plaça d'aparcament.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell