L'Ajuntament del Vendrell potencia la  tramitació dels certificats idCAT emesos per aquesta corporació com a entitat de registre col•laboradora amb l'Agència Catalana de Certificació (Identificador digital reconegut x509). D'aquesta manera l'Ajuntament valida la identitat digital de la ciutadania que permet dur a terme tràmits telemàtics de manera segura, garantint la identitat de l'emissor i la integritat de la informació.
Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.
L'ús del certificat digital garanteix:

  •  La identificació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa. 
  •  La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada. 
  •  El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita. 
  •  La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.
     

idCat - Certificats d'Identificació Personal

©2019 Ajuntament del Vendrell