Punts 1,2 i 3

Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

 1. Assabentament de decrets de l'alcaldia.
 1. Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del 3r trimestre de 2018.


Punt 4

Proposta per aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 03P/2018.

Punts 5, 6, 7 i 8

 1. Proposta de revocació de l'acord de la Junta de Govern Local de 9 d'octubre de 2017 en virtut del qual s'inadmet el recurs de reposició per extemporani, de la liquidació amb referència número IVT20170000000683L.
 1. Proposta de revocació de l'acord de la Junta de Govern Local de 9 d'octubre de 2017 en virtut del qual s'inadmet el recurs de reposició per extemporani, de la liquidació amb referència número IVT20170000000639L.
 1. Proposta de revocació de l'acord de la Junta de Govern Local de 9 d'octubre de 2017 en virtut del qual s'inadmet el recurs de reposició per extemporani, de la liquidació amb referència número IVT20170000000640L.
 1. Proposta de revocació de l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'octubre de 2017 en virtut del qual s'inadmet el recurs de reposició per extemporani, de la liquidació amb referència número IVT20170000000641L.

Punts 9 fins el 30

 1. Proposta d'aprovació a favor del senyor José Codina Dinares de la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per rehabilitar la façana del c/ Cristina Alta 55-61.
 1. 1 Proposta d'aprovació a favor de la senyora Carmen Barranquero Muñoz de la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per rehabilitar la façana de l'habitatge del c/ Progrés, 41.
 1. Propsota d'aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a nom de la senyora Cristina Escarré Vilas per l'execució de les obres de manteniment de la façana de l'immoble del c/ Baixada Sant Miquel, 2.
 1. Proposta d'aprovació a favor del senyor Josep Borrut Casellas de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per rehabilitar la façana del C/Pou de Sant Vicenç, 5.
 1. Proposta d'aprovació a nom del senyor Magí Vidal Valldosera de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres de manteniment de la façana de l'immoble del President Companys, 28.
 1. Poposta d'aprovació a nom de la Comunitat de Propietaris Edifici Vikingos de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres de rehabilitació de la façana de l'immoble del c/ La Barca, 7-9.
 1. Proposta d'aprovació a nom de la Comunitat de Propietaris Edifici Victòria de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres de reparacions puntuals en elements estructurals, façana i coberta de l'edifici plurifamiliar aïllat de l'Avda. Palfuriana, 103.
 1. Proposta d'aprovació a favor de la senyora Maria Segarra Bonsoms de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres per rehabilitar la façana del c/ Montserrat, 28.
 1. Proposta d'aprovació a favor del senyor Ramón Serentill Masip la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per rehabilitar la façana del C/ Doctor Pere Mata, 8.
 1. Proposta d'aprovació a favor de la Diputació de Tarragona de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres per les tasques de rehabilitar la façana de l'edifici de l'antiga biblioteca situat a La Rambla, 24.
 1. Proposta d'aprovació de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres vinculada amb la llicència urbanística 76/208, a favor de la Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament, declarant d'especial interés i utilitat municipal les obres de reforma i ampliació de la instal·lació de la calefacció i altres actuacions a l'escola Marta Mata, Avda. Tancat de la Plana, 131-135.
 1. Proposta d'aprovació a nom de Comunitat de Propietaris Solixent de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres de manteniment de la façana de l'immoble del c/ Vilafranca, 2
 1. Proposta d'aprovació a favor de la Comunitat de Propietaris de l'Edifici Tobias de la bonificació de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per rehabilitar la façana del c/ Otó Ferrrer, 5.
 1. Proposta d'aprovació a favor de la Comunitat de Propietaris c/ President Companys, 24-26 de la bonificació de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per rehabilitar la façana del c/ President Companys, 24-26.
 1. Proposta d'aprovació a nom de la Comunitat de Propietaris Avda. Diagonal, 19-21 de la bonificació de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres de manteniment de la façana de l'immoble de l'Avda. Diagonal, 19-21.
 1. Proposta d'aprovació de la bonificació de l'ICIO a favor de la Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament, per les ibres de rehabilitar la façana fase-2a de l'Escola Pau Casals situada a l'Avda. Salvador Palau Rabassó 5-7.
 1. Proposta d'aprovació a nom de la Comunitat de Propietaris Edifici Gaya de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres de manteniment de la façana de l'immoble de l'Avda. Doctor Letamendi, 23.
 1. Proposta d'aprovació a favor de la Comunitat de Propietaris Agna Maria de la bonificació de la quota de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de la taxa vinculada, per les obres de manteniment de façanes al c/ Ruda, 4.
 1. Proposta d'aprovació a nom de la Comunitat de Propietaris Apartaments Primat Platja El Francàs del Vendrell de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres de erhabilitació parcial de les façanes dels edificis plurifamiliars, al c/ Enric Granados, 3-5
 1. Proposta d'aprovació a favor del senyor Alfonso Juan Zornoza de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per rehabilitar la façana del c/Arenal, 27.
 1. Proposta d'aprovació a favor del senyor Ramon Blas Garcia Val de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per rehabilitar la façana del c/ Rabassaires, 6.
 1. Proposta d'aprovació a nom de la Comunitat de Propietaris Edifici Cardener 4 de la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres de manteniment de la façana de l'immoble del c/ Manresa, 15.


Punt 31
Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans sobre prevenció a l'adicció de menors a les apostes.


Punt 32
Moció presentada per Som Poble CUP-PA per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública.

Punt 33
Precs i preguntes

©2019 Ajuntament del Vendrell