1. 1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia. 3. Ratificar el decret de l'alcaldia núm. 1103, de data 19 de juliol de 2018, relatiu a la interposició de recurs d'apel·lació contra la sentència número 136/2018, de 25 de juny de 2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en el procediment ordinari núm. 484/2016, relatiu al requeriment a l'empresa Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli, SL de l'esmena de les deficiències de l'Escola de Música Pau Casals.
  2. Proposta d'aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal Auditori Pau Casals.

  3. 5. Proposta d'aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdits extrajudicials 2018/2 de l'Ajuntament, l'expedient de reconeixement de crèdits extrajudicials 2018/1 del Patronat Auditori Pau Casals i de l'expedient de reconeixement de crèdits extrajudicials 2018/1 del Patronat Hospital Asil Sant Salvador.

  4. 6. Proposta d'aprovació de la bonificació a favor de la Fundació Apel·les Fenosa, de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres vinculada amb la llicència urbanística 46/2017, prèvia declaració d'especial interès de les obres de restauració de la gàrgola de la façana de la casa-museu, c/ Major, 25; per concórrer circumstàncies de caràcter cultural i històric artístiques.

  5. 7. Proposta presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell de creació, senyalització i adequació del Camí de ronda "El sender Mediterrani".

  6. 8. Proposta presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de millora de les interconnexions ferroviàries del Baix Penedès.

  7. 9. Moció presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell per recolzar les demandes del Comitè d'Empresa de la Xarxa Santa Tecla.
  1. 10. Precs i preguntes.

©2019 Ajuntament del Vendrell