Punt 1, 2 i 3

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, assabentament de decrets de l'alcaldia i donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al 1r trimestre de 2018

Punt 4
Proposta per desestimar les al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general de la Corporació per l'exercici 2018 i de les plantilles del personal de l'Ajuntament i els Organismes Autònoms Municipals

Punt 5
Proposta per verificar el Text Refós del Projecte de Modificació Puntual del Pla General núm. 15 "La Pasterassa"

Punt 6
Proposta de resolució de les al·legacions al reglament regulador de la comissió per la racionalització dels recursos humans i la modernització de la gestió pública

Punt 7
Proposta d'adhesió de l'Ajuntament del Vendrell al sistema central d'adquisicions que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya

Punt 8
Proposta d'aprovació de la bonificació sobre part de la quota íntegra de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a favor de l'entitat Comunitat de Propietaris Edifici Torre de Sant Salvador

Punt 9
Declarar d'especial interès i d'utilitat municipal les obres demanades per la mercantil Funerària Selva SL i aprovar la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'ampliació de l'edifici del Tanatori

Punt 10
Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de protegir al medi ambient a les platges del Vendrell

Punt 11
Moció de l'equip de govern per aprovar una Declaració Institucional: Posicionament davant la sentència judicial de l'Audiència Provincial de Navarra en l'anomenat cas de "La Manada"

Punt 12
Moció de l'equip de govern per desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim

Punt 13
Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per manifestar el rebuig de l'Ajuntament del Vendrell al atac d'Israel contra el poble palestí

Punt 14
Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per l'execució d'un pla d'acció urgent per solucionar la situació defectuosa d'una gran part dels elements d'enllumenat públic

Punt 15
Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per tal d'instant a la Generalitat de Catalunya a mantenir l'actual sistema de repartiment de la recaptació de la taxa turística

Punt 16
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de millora del pas sota la via que uneix els barris de Coma-ruga i el Francàs

Punt 17
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en favor d'auditar el contracte d'enllumenat públic municipal

Punt 18
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament del Vendrell del foment, divulgació, promoció i ensenyament de les sardanes com element del patrimoni cultural

Punt 19
Precs i preguntes

©2019 Ajuntament del Vendrell