Punt 1 i 2

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior i assabentament de decrets de l'alcaldia

Punt 3

Donar compte de l'aprovació dels marcs pressupostaris a maig termini 2019-2021

Punt 4

Donar compte de la liquidació pressupost 2017

Punt 5

Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament 4t trimestre de 2017

Punt 6

Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació i de la plantilla de personal per l'exercici 2018

Punt 7

Proposta d'aprovació i abonament de la relació número 1 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2018

Punt 8

Proposta d'aprovació inicial de les bases generals del Concurs de Pintura del Vendrell

Punt 9

Proposta d'aprovació inicial de les bases generals del Concurs de Fotografia del Vendrell

Punt 10

Proposta per acordar l'aplanament d'aquesta Corporació en el recurs contenciós administratiu abreujat núm. 168/2016 interposat pel senyor Alberto Carlos Montreuil contra la resolució que confirma la imposició de la multa conseqüència de l'expedient sancionador de trànsit

Punt 11

Proposta per declarar d'especial interès i utilitat municipal les activitats econòmiques que desenvolupa la Generalitat de Catalunya a la finca situada a l'Av. Palfuriana núm. 104A, destinada a l'Alberg de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, Santa Maria del Mar

Punt 12 i 13

Proposta per desestimar la sol·licitud de bonificació i de devolució de les quotes de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, presentada per la Comunitat de Propietaris Edifici Victor Manuel del carrer Imperial Tarraco, per reparació d'esquerdes al voladís dels balcons i pintar la façana  i  proposta per desestimar la sol·licitud de bonificació de la quota de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a la Comunitat de Propietaris Puig i Llagostera 1-7 per la construcció d'una rampa

Punt 14

Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per tal que el servei de neteja viària i el de confecció de nòmines i assessorament laboral siguin gestionats de la forma més eficient

Punt 15

Proposta presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell sobre l'aprovació d'una comissió impulsora per redactar el reglament del Consell Municipal de Nens i de les Nenes del Vendrell, el Pla Municipal de la Infància, la Carta dels Drets dels Nens i de les Nenes i la sol·licitud del segell de reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància

Punt 16

Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per donar suport a la festa de Sant Jordi com a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat

Punt 17

Moció presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell per la ratificació del conveni 189 de l'OIT sobre les persones treballadores de la llar

Punt 18

Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la millora de la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell

Punt 19

Moció presentada pel grup municipal Esquerra Republicana de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'estat espanyol

Punt 20

Precs i preguntes

©2019 Ajuntament del Vendrell