ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 4 d’agost de 2008, va acordar l’adjudicació provisional, en modalitat de rènting, del subministrament d’un plotter per a l’àrea de cartografia de l’Ajuntament, a Bansabadell Renting, SL, per un import mensual de 336,23 euros, sense iva.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva de l’esmentat subministrament.

El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

El Vendrell, 26 de setembre de 2008

L'alcalde-president,


Benet Jané Palau

 

©2019 Ajuntament del Vendrell