Obres compreses a la segona fase, primera etapa, del projecte de rehabilitació del teatre La Lira.

 

ANUNCI


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’agost de 2008, va acordar l’adjudicació provisional de les obres compreses a la segona fase, primera etapa, del projecte de rehabilitació del teatre La Lira, a l’empresa AMC5, SA Construccions, per un import de 149.482,20 euros, iva inclòs.


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva de l’esmentat subministrament.


El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

El Vendrell, 26 de setembre de 2008

L'alcalde-president,


Benet Jané Palau

©2019 Ajuntament del Vendrell