situada al carrer Via Làctia, a l'alçada del carrer Clotes

 

 

ANUNCI


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2008, va acordar l’adjudicació provisional dels treballs d’adequació de la zona verda situada al carrer Via Làctia, a l’alçada del carrer Clotes, a l’empresa Construccions i Promocions Vendrell, SL, per un import de 5.418,34 euros, iva inclòs.


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva dels esmentats treballs.


El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.


El Vendrell, 29 de setembre de 2008


L'alcalde-president,Benet Jané Palau

 

©2019 Ajuntament del Vendrell