situada a la rotonda del polígon de les Mates

 

ANUNCI


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de juliol de 2008, va acordar l’adjudicació provisional de la restauració de la premsa de lliura situada a la rotonda del polígon de les Mates, a l’empresa Lesena Servei Integral al Patrimoni, per un import de 15.271,92 euros, iva inclòs.


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva de l’esmentat subministrament.


El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.


El Vendrell, 26 de setembre de 2008


L'alcalde-president,Benet Jané Palau

 

©2019 Ajuntament del Vendrell