ANUNCI


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 4 d’agost de 2008, va acordar l’adjudicació provisional, en modalitat de rènting, de la instal·lació de projectors, pantalles i comandament a distància a les dependències del Servei d’Ocupació Municipal l’Eina, a Bansabadell Renting, SL, per un import mensual de 837,89 euros, iva inclòs.


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva de l’esmentat subministrament.


El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.


El Vendrell, 26 de setembre de 2008


L'alcalde-president,Benet Jané Palau

 

©2019 Ajuntament del Vendrell