ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juliol de 2008, va acordar l’adjudicació provisional dels treballs topogràfics per al Pla d’Actuació per a la millora del barri Brisamar, a l’empresa AMT Grup Topogràfic, SL, per un import de 7.888,00 euros, iva inclòs.


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva dels esmentats treballs.


El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.


El Vendrell, 22 de setembre de 2008

L'alcalde-president,


Benet Jané Palau

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell