ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 18 d’agost de 2008, va acordar l’adjudicació provisional de les obres corresponents als treballs d’arranjament de la Plaça Ramon i Vidales, a l’empresa Construccions Antoni Mata i Sendra, SL, per un import de 51.576,22 euros, iva inclòs.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva dels esmentats treballs.

El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

El Vendrell, 22 de setembre de 2008

L'alcalde-president,


Benet Jané Palau

©2019 Ajuntament del Vendrell