ANUNCI

 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de març de 2010, va acordar l’adjudicació provisional de la redacció del projecte d’urbanització dels carrers Montserrat (entre el carrer Sant Magí i la Ctra. de Valls), Progrés (entre el carrer Sant Magí i la Ctra. de Valls), Pagesia Catala (entre els carrers Montserrat i Progrés) i Sant Magí (entre els carrers Doctor Robert i Plaça Pep Jai), incloses al Pla de Barris, 5a fase, a l’empresa Saem Enginyeria, SL, per un import de 48.963,06 euros, IVA inclòs.

Amb data 12 d’abril de 2010, i d’acord amb el que estableix l’article 135.4 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local ha acordat l’adjudicació definitiva d’aquests treballs.

El que es fa públic per donar compliment a l’article 42 de l’esmentat text legal.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la darrera publicació de l’edicte, o directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als articles 116 i 117 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic i del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener, i els art 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre recurs que estimeu procedent.


El Vendrell, 19 d’abril de 2010

L'alcalde-president,


Benet Jané Palau

©2019 Ajuntament del Vendrell