ANUNCI


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de d’abril de 2010, va acordar l’adjudicació de les obres relatives al projecte complementari de rehabilitació del Teatre Municipal Àngel Guimerà, fase 2, a l’empresa AMC5 SA Empresa Constructora, per un import de 423.459,04 euros, IVA inclòs

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la darrera publicació de l’edicte, o directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als articles 116 i 117 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic i del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener, i els art 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre recurs que estimeu procedent.


El Vendrell, 19 d’abril de 2010

L'alcalde-president,

  


Benet Jané Palau

©2019 Ajuntament del Vendrell